Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-05-11 - Nr BG.6220.1.8.2017.AW - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dowodowego

        Branice,  dnia  11.05.2017r.

 

Nr BG.6220.1.8.2017.AW

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dowodowego

 

   Na podstawie art. 7 i 10 § 1 , 49 w zw. z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) mając na uwadze art. 33, 34 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

zawiadamiam o

  • wydaniu postanowienia nr BG.6220.1.6.AW dnia 11 maja 2017 roku przez Wójta Gminy Branice o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. ,,Podłączeniu do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Posucice”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 81 km 1 obręb Posucice.

 

  • zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Podłączeniu do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Posucice” wszczętego na wniosek TOP FARMS GŁUBCZYCE SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z uprawnień można skorzystać w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3,48-140 Branice w godzinach urzędowania – pokój nr 4.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Branice,
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Posucice,
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dzbańce Osiedle.