Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-04-24 - WOOŚ.4242.10.2017.AW - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu - Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Opole, dnia 24 kwietnia 2017r.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

 

WOOŚ.4242.10.2017.AW

 

 

WEZWANIE

Nawiązując do wniosku Kierownika referatu budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami nr BG.6220.8.4.2016.AW z dnia 27.01.2017r., w sprawie uzgodnienia warunków z zakresu ochrony środowiska do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną Infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4 obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie", na podstawie art. 106 § 4 oraz art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. póz. 23, ze zm.), w związku z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. póz. 353, ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś.

ponownie wzywam

Pana Mariusza Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

 

dokument źródłowy: PDFWOOŚ_4242_10_2017_AW_2017_04_24.pdf (775,33KB)