Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-04-07 - BG.6840.6.1.2017.MW - ogłasza II przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży działki

 

PDFOgłoszenie_BG_6840_6_1_2017_MW_2017_04_07.pdf (34,22KB)

 

Branice, dnia 07.04.2017r.

 

BG.6840.6.1.2017.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza II przetarg ustny ograniczony
w sprawie sprzedaży

 

Oznaczenie
działki

Przeznaczenie
w planie (P)/studium (S)

opis

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

uwagi

Nr działki:
346/2

Nr KW:
OP1G/00023807/1

Powierzchnia:
0,4321 ha

Położenie:
Bliszczyce

(P) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem urządzeń energetyki wiatrowej

Grunt Orny (RII) położony wśród gruntów rolnych kształt  korzystny, lekko pochyły . Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej

09.05.2017

godz.12:00

32 000,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

3 000.00 zł

wpłata do 04.05.2017

 

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych których powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 ha

 

W celu potwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć najpóźniej w dniu przetargu oświadczenie dostępne w Urzędzie Gminy i na bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia (nie wymagane jest poświadczenie oświadczenia).

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą:
-   właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,
-   posiadającą kwalifikacje rolnicze,
-   zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa,
-   prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne,
1. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.
2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:
a) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub  wykształcenie średnie lub wyższe, lub
b) osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomości nie jest obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Załączniki