Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-03-09 - BG.6840.8.1.2017.MW - odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży działki

Branice, dnia 09.03.2017r.

 

BG.6840.8.1.2017.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1774 z późn. zm. ) oraz Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

odwołuje

I przetarg ustny nieograniczony

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW Pow. i położenie Przeznaczenie w planie (P)/studium (S) Cena wywoławcza do przetargu Wadium
/zł/
i termin wpłaty
opis uwagi

190/8

 

KW nr OP1G/00023893/0

0,1406 ha Branice

ul. Szkolna

(P) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

23 898,28 zł + VAT według obowiązującej stawki

 

2 500.00 zł

 

wpłata do 17.03.2017

 

Działka z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma, dojazd droga gruntową, w pobliżu działki pełne uzbrojenie. W granicy działki przebiega instalacja wodna i kanalizacyjna w akcie notarialnym ustanowiona zostanie służebność na rzecz właściciela.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin zagospodarowania nieruchomości 36 miesięcy

 

W związku zaistniałym błędem pisarskim dotyczącym terminu zagospodarowania działki polegającym na tym, że : „w miejsce 36 miesięcy winien być termin 63 miesięcy” Wójt Gminy Branice odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 21 marca 2017 roku z godz.1000 .
 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięcia przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.branice.pl i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.