Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-02-22 - BG.6840.7.2017.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki

Branice, dnia 21.02.2017 r.

BG.6840.7.2017.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1774 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie

 

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

595/4

KW nr

OP1G/00021372/8

0.5912 ha Branice

ul. Młyńska

(P)  wyznacza się tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej

21.03.2017

godz.13:00

83 270,95 zł + VAT według obowiązującej stawki

10 000.00 zł

wpłata do 17.03.2017

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Termin zagospodarowania 24 miesiące od daty sprzedaży.

 

Opis: Grunt rolny położony przy granicy z Republika Czeską, kształt korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma, dostęp z drogi publicznej w pobliżu działki  uzbrojenie w energię elektryczną i wodociąg. Przez teren działki  przebiega sieć wodociągowa przesyłowa ⌀ 100 i ⌀ 200 oraz 2 studnie wiercone w akcie notarialnym ustanowiona zostanie służebność na rzecz właściciela. Zabudowa możliwa jedynie w górnej części nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:

a) zobowiązanie do rozpoczęcia zabudowy w terminie 12 miesięcy (za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów) i jej zakończenia w terminie 24 miesięcy od daty sprzedaży (za zakończenie budowy uznaje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu;

b) wyrażenie zgody na zastrzeżenie w umowie sprzedaży nieruchomości prawa odkupu nieruchomości przez Gminę Branice według wartości odpowiadającej cenie sprzedaży w przypadku niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości obowiązków, o których mowa w punkcie a), przy czym prawo odkupu Gmina Branice może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 593-595 k.c.; prawo odkupu wpisane będzie jako roszczenie do księgi wieczystej,

c) zobowiązanie nabywcy do przedłożenia Gminie Branice dokumentacji potwierdzającej spełnienie obowiązków, o  których mowa w pkt a) , w terminach wyznaczonych do wykonania tych obowiązków, pod rygorem uznania, że nabywca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem tych obowiązków i naliczenia kar umownych określonych w pkt d).

d) wyrażenie zgody na zastrzeżenie w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania nabywcy do zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych: w wysokości 0,1% ceny brutto sprzedaży za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania do zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z lit. a)

e) wyrażenie zgody na zawarcie w umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżenia, zgodnie z którym nabywca dobrowolnie podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych określonych w pkt d), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., przy czym Gminie Branice będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli   wykonalności aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w terminie do 31 grudnia 2022 r., a Gmina Branice będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, jeżeli dłużnik nie zapłaci wyżej opisanych, naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od dnia wezwania.

Powyższe oświadczenia zawarte zostaną w notarialnej umowie zbycia nieruchomości.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.