Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-02-22 - BG.6840.8.2017.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki

Branice, dnia 21.02.2017 r.

BG.6840.8.2017.MW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1774 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie

 

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

190/8

KW nr OP1G/00023893/0

0,1406 ha

Branice
ul. Szkolna

(P) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

21.03.2017

godz.10:00

 

23 898,28 zł  + VAT według obowiązującej stawki

 

2 500.00 zł

wpłata do 17.03.2017

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin zagospodarowania nieruchomości 36 miesięcy

 

 

Opis: Działka z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma, dojazd droga gruntową, w pobliżu działki pełne uzbrojenie. W granicy działki przebiega instalacja wodna i kanalizacyjna w akcie notarialnym ustanowiona zostanie służebność na rzecz właściciela.

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:

a) zobowiązanie do rozpoczęcia zabudowy w terminie 24 miesięcy (za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów) i jej zakończenia w terminie 36 miesięcy od daty sprzedaży (za zakończenie budowy uznaje się uzyskanie decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie obiektu;

b) zobowiązanie nabywcy do przedłożenia Gminie Branice dokumentacji potwierdzającej spełnienie obowiązków, o   których mowa w pkt a) , w terminach wyznaczonych do wykonania tych obowiązków,     pod rygorem uznania, że nabywca   pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem tych obowiązków i naliczenia kar umownych określonych w pkt c).

c) wyrażenie zgody na zastrzeżenie w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania nabywcy do zapłaty na rzecz Gminy    Branice kar umownych: w wysokości 0,1% ceny brutto sprzedaży za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania do zakończenia zabudowy   nieruchomości, zgodnie z lit. a)

d) wyrażenie zgody na zawarcie w umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżenia, zgodnie z którym nabywca dobrowolnie podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych określonych w pkt c), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., przy czym Gminie Branice będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli   wykonalności aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w terminie do 31 grudnia 2022r., a Gmina Branice będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, jeżeli dłużnik nie zapłaci wyżej opisanych, naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od dnia wezwania.

Powyższe oświadczenia zawarte zostaną w notarialnej umowie zbycia nieruchomości.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.