Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-02-21 - BG.271.2.2017 - Zapytanie cenowe w przedmiocie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 22U/16 Wójta Gminy Branice z dnia 21 marca 2016 r. stanowiący Załącznik Nr 4 do Regulaminu dokonywania zakupu dostaw, usług oraz  robót budowlanych wyłączonych na mocy art.4 pkt8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Branice, 21.02.2017r.

Znak sprawy BG.271.2.2017                                                                              

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający Gmina Branice
(Nazwa zamawiającego)

zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice” – szczegółowy zakres usługi opisany został w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin realizacji zamówienia: marzec 2017 do dnia uzyskania decyzji przez inwestora
w postaci pozwolenia na użytkowanie (planowany termin zakończenia robót 30.IX.2018)

3. Okres gwarancji    n/d

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3,
48 – 140 Branice, pok. nr 20 (sekretariat) w terminie do 28.02.2017 r. do godz. 10:00

5. Termin otwarcia ofert 28.02.2017 r. godz. 11:00

6. Warunki płatności: Co dwa miesiące proporcjonalnie do stanu zaawansowania wykonanych robót. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót – każdy częściowy i końcowy bezusterkowy, oraz zaakceptowany przez Zamawiającego raport, złożony przez Inspektora Nadzoru. Termin płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy czym ostatnia faktura płatna będzie po uzyskaniu przez Zamawiającego  prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.    

W ustalonym wynagrodzeniu są zawarte wszystkie koszty związane z czynnościami nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, oraz drogowej i elektrycznej (koszty przejazdu, diet, noclegów i inne).

Zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji (wartości robót) lub zmiana terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Kopeczek

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

9. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

10. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ewentualnie branży drogowej i elektrycznej  oraz posiadanie wpisu aktualnego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadanie zaświadczenia wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności

2) potwierdzenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla co najmniej 3 inwestycji dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w tym co najmniej 1 inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie krótszej niż 3 km wraz z przepompownią ścieków

11. Dodatkowe uwagi:

1) złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

2) zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Branice;

3) zamawiający uprawniony jest do umorzenia postępowania bez podania przyczyny;

12. Wymagane dokumenty:

1) Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych,

2) Kopia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań z pkt. 10.2)  ogłoszenia.

 

11.Treść oferty:

11.1. nazwa wykonawcy........................................................................................................

11.2. adres wykonawcy………………………………………………………………….…

11.3. NIP………………………………………………………………………………..….

11.4. regon ............................................................................................................................

11.5. nr rachunku bankowego……………………………………………………………….

11.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę netto.................................... zł (słownie złotych.............................................................

…………………………………………………………………………………………….....)

Podatek VAT................................. zł (słownie złotych............................................................

……………………………………………………………………………………………….)

Cenę brutto………………………………. zł (słownie złotych ……………………………………………………………………………………………….)

 

11.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11.8. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………………

11.9. Okres gwarancji……………………………………………………………….

11.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

                                  

……….………………………………………….

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

PDFZapytanie_cenowe_BG_271_2_2017.pdf (89,61KB)