Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-12-09 - BG.6840.50.2016.MW - Ogłoszenie I przetarg ustny w sprawie sprzedaży

 

PDFOgłoszenie_BG_6840_50_2016_MW_2016-12-09.pdf (29,48KB)

 

Branice, 09.12.2016r.

BG.6840.50.2016.MW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
Działki

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

opis

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Nr działki:
22

Nr KW:
OP1G/00023893/0

Powierzchnia:
0,4855 ha

Położenie:
Gródczany

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIIIa) kształt działki korzystny, dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

10.01.2017

godz.10:00

30 679,50 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

3 000.00 zł

wpłata do 04.01.2017

(podlega zwrotowi w terminie 3 dni od zakończenia przetargu)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych którzy wpłacą wadium w terminie i złożą najpóźniej w dniu przetargu oświadczenie dostępne w Urzędzie Gminy i na bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia (nie wymagane jest poświadczenie oświadczenia)

Nr działki:
178/1

Nr KW:
OP1G/00028530/3

Powierzchnia:
0,1483 ha

Położenie:
Wysoka

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Działka przeznaczona pod zabudowę, nieużytkowana. W drodze przylegającej do działki sieć elektryczna i wodna. Dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej

12.01.2017

godz 12:00

11789,00 zł  + VAT          wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży

 

1180,00 zł wpłata do 09.01.2017

(podlega zwrotowi w terminie 3 dni od zakończenia przetargu)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą:
-   właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,
-   posiadającą kwalifikacje rolnicze,
-   zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa,
-   prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne,
1. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.
2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:
a) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub  wykształcenie średnie lub wyższe, lub
b) osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do podpisania umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice. Niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

 

Załączniki