Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-12-08 - Nr BG.6220.7.1.2016.AW - Zawiadomienie

Branice, dnia 08.12.2016r.

Nr BG.6220.7.1.2016.AW

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu  postępowania

 

Na podstawie   art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23/

zawiadamiam

że w dniu 08.12.2016r. zostało wszczęte na wniosek Pana Patryka Kawa zam. ul. Leśna 17A, Lubieszów 47-244 Dziergowice działający w imieniu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka-Jakubowice”

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 68, 71, 128, 62 obręb Jakubowice i na działkach nr 279, 285/1  obręb  Wysoka.

Informuję więc osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA polegających na prawie do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z tym wyjaśniam, że w ciągu 7 dni od daty  otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 1  zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530  a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Otrzymują:

 1. Patryk Kawa
  ul. Leśna 17A, Lubieszów, 47-244 Dziergowice
 2. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 3. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Jakubowice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.bip.branice.pl
 • informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”