Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-08-29 - Nr BG.6845.29.2016.MW - I przetarg ustny nieograniczony - w sprawie oddania w dzierżawę działki Nr:149/34, Nr KW:OP1G/00038178/0, Powierzchnia:23 m2, Położenie:Branice ul. Szpitalna

 

PDFOgłoszenie_BG_6840_14_2016_MW_2016-07-19.pdf (30,32KB)

 

Branice, dnia 29.08.2016r.

Nr BG.6845.29.2016.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

w sprawie oddania w dzierżawę

 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

opis

Cena

wywoławcza do  przetargu

Wadium

/zł/

uwagi

Nr działki:
149/34

Nr KW:
OP1G/00038178/0

Powierzchnia:
23 m2 

Położenie:

Branice
ul. Szpitalna

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Bi-inne tereny zabudowane

Garaż murowany posiada instalację elektryczną

69,00 zł + VAT

wg obowiązującej stawki

20,00 zł

Czynsz miesięczny płatny do 15 dnia każdego miesiąca. Dzierżawa na okres 3 lat.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  29 września 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 26 września 2016 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Dzierżawca obowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości wg obowiązujących przepisów.

 

Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do podpisania umowy dzierżawy terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice. Niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.