Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-07-19 - BG.6840.14.2016.MW - II przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż: nr działki: 124, nr KW: OP1G/00018594/6, powierzchnia: 0.0900 ha, położenie: Jabłonka

 

PDFOgłoszenie_BG_6840_14_2016_MW_2016-07-19.pdf

 

 

Branice, dnia 19.07.2016r.

Nr BG.6840.14.2016.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1774 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży

 

Oznaczenie
działki

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

opis

Cena

wywoławcza do  przetargu

Wadium

/zł/

uwagi

Nr działki:
124

Nr KW:
OP1G/00018594/6

Powierzchnia:
0.0900 ha

Położenie:
Jabłonka

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Nieruchomość częściowo zabudowana starą stodołą,  położona w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, kształt korzystny – regularny wielokąt. Uzbrojenie: brak. Dojazd drogą brukowaną i polna

7 820,80 + VAT         wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży

782,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  25 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2016 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do przystąpienia do aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice. Niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.