Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-07-11 - Nr ZP.271.1.6.2016 - Zawiadomienie o wyniku przetargu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.1.1.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Włodzieninie

 

PDFZawiadomienie-ZP_271_1_6_2016.pdf (50,48KB)

 

 

Branice, dnia 11.07.2016r.

Nr ZP.271.1.6.2016

 

 

                                                                                   Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.1.1.2016
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Włodzieninie dz. nr 584, obręb 0017”

 

Zawiadomienie

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Włodzieninie dz. nr 584, obręb 0017”:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. przetargu nieograniczonym  złożone zostały 3 oferty:

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ TRANSKOM” Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

 

2. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w wyniku której za najkorzystniejszą została uznana:

oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

która opiewa na kwotę zł 241 418,62 zł netto, 296 944,90 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Wykonawca przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie –jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert oraz posiada okres gwarancji równy 60 miesiącom, uwzględniając zastosowane kryterium - 90 % cena, 10 % gwarancja. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

 

3. Wykonawca Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, została wezwana pismem nr ZP.271.1.2.2016 z dnia 5.07.2016r., w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, do uzupełnienia dokumentów poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie tj. do przedstawienia dowodu zapłaty składki za polisę – rozdział VI pkt 1.7. SIWZ. Zamawiający wyznaczył termin na dokonanie uzupełnień na dzień 7 lipca 2016r.  do godz. 1200. Wykonawca dokonał uzupełnień, poprzez przedłożenie w dniu 7 lipca 2016 r. o godz. 10.10 wymaganych dokumentów.

 

4. Wykonawca Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, Jaryszów, 47-143 Ujazd została wezwana pismem nr ZP.271.1.4.2016 z dnia 5.07.2016r., w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, do uzupełnienia dokumentów poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie tj. do przedłożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – rozdział VI pkt 5.5. SIWZ. Zamawiający wyznaczył termin na dokonanie uzupełnień na dzień 7 lipca 2016r. do godz. 1200. Wykonawca dokonał uzupełnień, poprzez przedłożenie w dniu 6 lipca 2016 r. wymaganych dokumentów.

 

5. Wykonawca Spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o., została wezwana pismem nr ZP.271.1.3.2016 z dnia 5.07.2016r., w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, do uzupełnienia dokumentów poprzez przedłożenie załącznika do oferty uzupełnionego o brakujący podpis uprawnionego przedstawiciela stwierdzający zgodność odpisu z oryginałem na decyzji dotyczącej nadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej Panu Sergiuszowi Pajączek – rozdział IV pkt 4 SIWZ oraz załącznika do oferty uzupełnionego o brakujący podpis uprawnionego przedstawiciela stwierdzający zgodność odpisu z oryginałem na stronie 5 i 6 polisy ubezpieczeniowej nr 04000027 – rozdział IV pkt 4 SIWZ. Zamawiający wyznaczył termin na dokonanie uzupełnień na dzień 7 lipca 2016r.  do godz. 1200. Wykonawca dokonał uzupełnień, poprzez przedłożenie w dniu 7 lipca 2016 r. o godz. 930 wymaganych dokumentów.

 

6. W niniejszym postępowaniu złożono trzy oferty nie podlegające odrzuceniu, przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, którzy spełnili warunki udziału
w postępowaniu i uzyskali następującą ilość punktów :

Nr oferty

      Nazwa wykonawcy

      lub imię i nazwisko

           Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11
48-100 Głubczyce

             296944,90
    K1 = ---------------  x 100pkt x 90% = 76,92 pkt
            347 429,34

 

             60
    K2 = ------  x 100 pkt x 10% = 10 pkt
             60

    K1 + K2 = 76,92 + 10 = 86,92 pkt

 

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1
47-143 Jaryszów

             296944,90
    K1 = ---------------  x 100 pkt x 90% = 82,49 pkt
            323967,92

 

             60
    K2 = ------  x 100 pkt x 10% = 10 pkt
             60

    K1 + K2 = 82,49 + 10 = 92,49 pkt

 

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o. o.

ul. Adamczyka 12
47-400 Racibórz

            296944,90
    K1 = ---------------  x 100 pkt x 90% = 90 pkt
            296944,90

 

             60
    K2 = ------  x 100 pkt x 10% = 10 pkt
             60

 

  K1 + K2 = 90 + 10 = 100 pkt

 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się poniższą zasadą:

  1. kryterium  K1 – oferta z najniższą ceną brutto spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 90 punktów procentowych.

 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

                                                      Cmin
                                           K1 = --------------- x 100 pkt x znaczenie (90%)
                                                       C0

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej,

C0 – cena brutto oferty ocenianej.

 

  1. kryterium „K2” będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w ofercie

 

                                                      T0
                                          K2 = --------------- x 100 pkt x znaczenie (10%)
                                                      Tn

Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku, gdyby Wykonawca zaoferował okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostałaby odrzucona. Okres gwarancji należało podać w pełnych miesiącach. Maksymalny okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy.

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która otrzyma łącznie (K1 + K2) największą liczbę punktów obliczonych wg powyższych zasad.

 

Mając zatem na uwadze, że Wykonawcy wymienieni w tabeli w punkcie 6 niniejszego rozstrzygnięcia, spełniali warunki udziału w postępowaniu a ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 19.07.2016 r.

Jednocześnie proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej pisemnej informacji na nr faksu 0774868230lub na adres e-mail: ug@branice.pl z podaniem godziny oraz daty otrzymania.

 

 

Wójt Gminy
Sebastian Baca

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz
  4. a/a.