Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-06-21 - BG.6840.17.2016.MW - II przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki: nr 134, KW OP1G/00022699/3, powierzchnia działki 0,2131 ha; powierzchnia zabudowy 89,30 m² Położenie Jabłonka 21

PDFOgłoszenie_BG_6840_17_2016_MW_2016-06-21.pdf

 

          

 

Branice, dnia 21.06.2016r.

BG.6840.17.2016.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży

 

Oznaczenie
działki

Przezna-
czenie w planie (P)/studium (S)

opis

Termin przetargu

Cena

wywoławcza do  przetargu

Wadium

/zł/

i termin wpłaty

uwagi

Nr działki
134

KW
OP1G/00022699/3

Powierzchnia
pow. działki 0,2131 ha;
pow zabudowy 89,30 m²

Położenie
Jabłonka 21


 

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący. Stan techniczny budynku: zł. Posiada uzbrojenie techniczne : wodociągowe, elektryczne, ogrzewanie piecowe. + grunt rolny Ps III- nieużytkowany.

14.07.2016

godz 12:00

20 000,00 zł brutto

2 000,00 zł

wpłata do 11.07.2016

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego

 

 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

 

Nieruchomości nie jest obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.