Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Maksymowicz Andrzej

 

Do zadań Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego należą sprawy

 1. Dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu, w tym:
  1. gromadzenie biblioteki urzędowej, nadzór nad archiwum zakładowym,
  2. prowadzenie narad pracowniczych, szkoleń, dokształceń i doskonalenia zawodowego w Urzędzie,
  3. organizowanie, nadzór i kierowanie praktykami uczniowskimi i stażami pracy.
 2. Współpraca ze Związkiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w zakresie pomocy i informacji dla kombatantów z terenu Gminy Branice.
 3. Prowadzenie całości spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych oraz nadzorowanie i koordynowanie przestrzegania realizacji tego zakresu zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu.
 4. Koordynowanie działań związanych z organizowaniem akcji ewakuacji i ratowniczych, nadzór nad wykonywaniem przydzielonych jednostkom organizacyjnym Urzędu zadań związanych z obronnością kraju i obroną cywilną oraz wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 5. Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem spisów ludności, rolnych i innych zlecanych do wykonania na mocy odrębnych przepisów.
 6. Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie  informacji niejawnych - Dz. U. nr 182 poz. 1228.
 7. Sprawowanie funkcji zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Branice.
 8. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa. Informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu tej współpracy.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
 10. Prowadzenie procedury konsultacji społecznych.
 11. Obsługę organizacyjno - techniczną oraz kancelaryjno - biurową Rady.
 12. Przygotowywanie i obsługę administracyjno-techniczną wyborów ławników sądowych.
 13. Prowadzenie całości spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej przypisanych do zadań Gminy.
 14. Prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz współpraca w tym zakresie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 15. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 16. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.