Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-05-16 - Nr BG.6845.16.2016.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę - działka 191/9, nr KW OP1G/00029037/4, powierzchnia 133,00 m2, położona w miejscowości Branice

PDFOgłoszenie_BG_6845_16_2016_MW.pdf (30,15KB)

 

 

Branice, dnia 16.05.2016r.

Nr BG.6845.16.2016.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 1774 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

w sprawie oddania w dzierżawę

 

Oznaczenie
(nr działki)

Nr KW

Pow.

położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

opis

Cena

wywoławcza do  przetargu

Wadium

/zł/

uwagi

191/9

OP1G/00029037/4

133,00 m2

Branice

ul. Szkolna 1

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Lokal użytkowy położony na parterze budynku wielorodzinnego z zapleczem magazynowym. Uzbrojenie techniczne- instalacja elektryczna, woda,kanalizacja, CO

837,90 zł + VAT

wg obowiązującej stawki

160,00 zł

Czynsz miesięczny płatny do 15 dnia każdego miesiąca. Dzierżawa na okres 10 lat.

 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  16 czerwiec 2016 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 13 czerwiec 2016 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Dzierżawca obowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości wg obowiązujących przepisów.

Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do podpisania umowy dzierżawy terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice. Niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.