Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-03-25 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”

Branice, dnia 25.03.2016r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  BRANICE
Nr BG. 6733.3.1.2016.KJ
z  dnia  25.03.2016r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice”

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz.23)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice:

- działki nr 287/1, 287/2 (Dom Kultury), ul. Kościelna 7A

- działki nr 350/2, 355, ul. Żymierskiego”

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest: Pan Maciej Halikowski, zamieszkały w Tarnkowej 17B, 48-100 Głubczyce, występujący w imieniu Gminy Branice, na podstawie Pełnomocnictwa, z dnia 14 stycznia 2016r. udzielonego przez Wójta Gminy Branice

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3,  (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w  piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice,
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Otrzymują:

 1. Gmina Branice, reprezentowana przez Macieja Halikowskiego, w imieniu Gminy Branice, na podstawie Pełnomocnictwa, z dnia 14 stycznia 2016r. udzielonego przez Wójta Gminy Branice
 2. Blicharz Sławomir
 3. Blicharz Teresa
 4. Skarb Państwa, (UW) TAURON Dystrybucja S.A.
 5. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. w Branicach
 6. Iluk Anna
 7. Tłuczek Barbara
 8. Tluczek Waldemar
 9. Czepczor Beata
 10. Czepczor Tadeusz
 11. Wódka Bolesława
 12. Wódka Stanisław
 13. Michalska Aldona
 14. Michalski Witold
 15. Województwo Opolskie (za) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 16. Powiat Głubczycki
 17. Marcinków Czesław
 18. Gargula Jadwiga
 19. Kowal Franciszek
 20. a/a