Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-03-21 - Nabór na stanowisko: aspirant pracy socjalnej

Branice, dnia 21.03.2016r.

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANICACH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ

 

 1. Przedmiot naboru:
 • Stanowisko: aspirant pracy socjalnej
 • Liczba stanowisk: 1
 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Słowackiego 3
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony, na pełny etat.
 • Planowane zatrudnienie od kwietnia 2016 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • wykształcenie co najmniej średnie maturalne,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o Ochronie Danych Osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze,
 • posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres,
 • poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym  prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z Komornikiem Sądowym w zakresie egzekucji świadczeń, prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji, współpraca z PUP, Prokuraturą oraz pracownikami socjalnymi w/s postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przekazywanie do Biur Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych,
 • współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej,
 • przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań,
 • przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,
 • koordynacja działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 1. Warunki pracy:
 • Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, ale niezbędna jest dyspozycyjność w wyjątkowych sytuacjach.
 • Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 • Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 • Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy - miejsce pracy – I piętro budynku Urzędu Gminy w Branicach. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w Branicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załącznika),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 5. ewentualne referencje,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, braku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także braku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
 10. pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135z późn. zm.)”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko - aspirant pracy socjalnej” do dnia 29 marca 2016 r. do godz. 12.00 osobiście w siedzibie OPS pok. nr 15 (I piętro) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby OPS) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.

 

 1. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:
 • Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty, które zostały złożone niekompletnie nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
 • Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany będzie stan wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach.
 • Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
 • W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach pod numerem telefonu: 77/4860060, tel. kom. 781970500.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społeczenej
Aneta Kuziora

 

 

Załączniki

PDFKwestionariusz.pdf (28,45KB)