Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-02-11 - Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik do Zarządzenia nr 9G/16
Wójta Gminy Branice z dnia 11 lutego 2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Branice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

 1. Nazwa zadania konkursowego:

,,Popularyzacja różnych form tańca na terenie Gminy Branice – II edycja”  - środki przeznaczone na realizację zadania: 25.000,-

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.).
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.).
 3. Wójt Gminy Branice przyznaje dotacje na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.
 4. Realizacja umowy nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów zadania.
 5. Wkład finansowy wnioskodawcy, na który składają się: środki finansowe własne i środki finansowe z innych źródeł musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu lub wycofać swoją ofertę.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania mogą być realizowane w okresie od 14.03.2016 do 31.12.2016.
 2. Faktury i rachunki oraz rzeczywiste wydatkowanie środków z dotacji (dokonanie zapłaty) musi nastąpić w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.
 3. Umowa może być podpisana nie wcześniej niż w dniu następnym, po ogłoszeniu wyniku konkursów.
 4. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 5. Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazać osobom trzecim w formie darowizny.
 6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 7. Zadanie powinno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Branice.
 8. Zgłoszone zadanie powinno mieć charakter otwarty, ogólnodostępny dla wszystkich chętnych i zainteresowanych mieszkańców Gminy Branice.
 9. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie zawarta przez Gminę Branice umowa z wnioskodawcą.

 

IV. Warunki, termin i miejsce składania ofert.

 1. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie.
 2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).
 3. Ofertę (wydruk komputerowy, druk wypełniony pismem drukowanym lub maszynopis) należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu wnioskodawcy wraz z dopiskiem na kopercie pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym, złożone w przewidzianym terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
 5. Nie dopuszcza się możliwości uzupełnienia oferty.
 6. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem do KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy.
 7. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie do 3 od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy tj. uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do umowy.
 8. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7 skutkuje nie otrzymaniem dotacji.
 9. Oferty należy składać (pocztą lub osobiście) na adres:
              Urząd Gminy w Branicach
              ul. Słowackiego 3
              48-140 Branice
 10. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2016r.
 11. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozparzenia.
 12. Dopuszcza się składanie przez jeden podmiot kilku ofert w konkursie. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie z jednym kompletem załączników jednocześnie oznaczając w kolejnej ofercie gdzie znajdują się załączniki.  
 13. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 14. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu, wraz z załączoną do nich dokumentacją, pozostaną w aktach Urzędu Gminy w Branicach i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w procesie zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.
 15. Podmiot składający ofertę:
  - wykonuje zadanie samodzielnie,
  - prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  - posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
  - umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
  - posiada szczegółowy program realizacji zadania,
  - zobowiąże sie do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,
  - będzie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Branice.

 

V. Tryb i zasady stosowane przy wyborze ofert:    

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Branice. Komisja kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji.
 2. Z posiedzenia komisji sporządzony jest protokół zawierający: informacje o liczbie zgłoszonych ofert i rodzajach zadań, punktacje, proponowane wysokości dotacji na wsparcie realizacji każdego z zadań.
 3. Protokół przekazywany jest Wójtowi Gminy Branice, który podejmuje decyzję o wyborze ofert, przyznaniu dotacji i jej wysokości poprzez zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz zawiera stosowną umowę.
 4. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 5. Konkurs powinien być rozstrzygnięty nie później niż 10 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości:
  - w Biuletynie Informacji Publicznej,
  - na stronie internetowej www.branice.pl,
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach.

 

VI. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Złożona oferta obejmuje realizację zadań własnych gminy w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego.
 2. Kalkulacja przedstawionych kosztów musi uwzględniać udział finansowy środków własnych lub środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości min. 10% całkowitego kosztu realizowanego zadania.
 3. Koszty organizacji zadania powinny być skalkulowane oszczędnie i racjonalnie.
 4. Przy ocenie komisja konkursowa będzie brała pod uwagę m.in.:
  1) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
  2) Możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę.
  3) Rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności z harmonogramem.
  4) Atrakcyjność i dostępność zadania dla jego adresatów.
  5) Proponowana jakość wykonania zadania.
  6) Kwalifikacje osób realizujących zadanie publiczne.
  7) Udział środków własnych wnioskodawcy lub pozyskanych z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania. 
  8) Wkład osobowy - świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
  9) Dotychczasowa współpraca z samorządem Gminy Branice.
  10) Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego.
  11) Innowacyjność i oryginalność oferty.                     
  12) Pozytywna ocena dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie z Samorządem Gminy Branice, w tym rzetelność i terminowość rozliczeń otrzymanych środków finansowych.
 5. Realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych  odpowiednimi kwalifikacjami.
 6. Za błąd formalny przyjmuje się:
  a) złożenie oferty po terminie,
  b) złożenie oferty w niewłaściwy sposób (m.in.: przesłanie faksem, złożenie oferty bez koperty lub w kopercie bez wizytówki),
  c) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego,
  d) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione,
  e) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej).
  f) złożenie oferty w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie),
  g) złożone oferty nie zawierają wypełnionych wszystkich pól formularza oferty (jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać ,,nie dotyczy"),
  h) złożenie oferty bez wymaganych załączników,
  i) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem - kopie dokumentów muszą być potwierdzone ,,Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem" ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu,
  j) niezapewnienie przez oferenta wymaganego wkładu finansowego i/lub osobowego.
  k) oferta złożona na zadanie ogłoszone w konkursie niezgodna z działalnością statutową oferenta.
   

Każdy błąd formalny powoduje odrzucenie złożonej oferty. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 

VII. Do ofert należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
        Wydruk odpisu KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/, zawierający adres strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, z której został wydrukowany, formę graficzną zgodna z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku, ma charakter urzędowego dokumentu i jest z nim równoważny. Wydruku nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem.   
 2. Aktualny statut organizacji lub dokument równorzędny w przypadku braku posiadania statutu.
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatorów zadania w szczególności zajęć sportowych (np. kursy instruktorskie, licencje, itp.)
 4. Do oferty mogą być dołączone umowy o współpracy, rekomendacje.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego,  której zysk przeznacza na działalność statutową w ramach realizowanego zadania.

 

IX. Informacje dodatkowe.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2015 wyniosła 0.

Dopuszcza się możliwość ogłoszenia kolejnych edycji konkursu w roku 2016.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach, pokój 21, tel. 77/486-81-92 wew. 19.

 

 

 

 

Załączniki