Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-02-01 - Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Branice

Załącznik
do Zarządzenia Nr 7U/2016
z dnia 1 lutego 2016r.

 

Wójt Gminy Branice

Ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Branice w Urzędzie Gminy Branice  ul. Słowackiego 3.  48-140 Branice.

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.           
 5. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1202 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na  kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 6. Wykształcenie wyższe na kierunku prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia lub studia podyplomowe na tych kierunkach.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 8. Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań.
 2. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
 3. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 4. Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych.
 5. Umiejętność podejmowania decyzji.

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnienie dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 22.06.2006r. – Dz. U. z 2006r. Nr 125. poz.869).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska sekretarza gminy.
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.  
  Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).”

 

IV. Zakres wykonywanych zadań;

 1. Zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności oraz wykonywanie innych zadań określonych w wydanych przez Wójta upoważnieniach.
 2. Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:
  1. opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji),
  2. prowadzenie gospodarki etatami oraz funduszem płac, zgłaszanie Wójtowi konieczności dokonania zmian kadrowych,
  3. nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych jednostki,
  4. planowanie środków na utrzymanie administracji gminnej,
  5. gromadzenie biblioteki urzędowej, nadzór nad archiwum zakładowym,
  6. nadzór i koordynowanie terminowego załatwiania przez kierowników referatów spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
  7. prowadzenie narad pracowniczych, szkoleń, dokształceń i doskonalenia zawodowego w Urzędzie,
  8. organizacja działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,
  9. prowadzenie kontroli wewnętrznej,
  10. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
  11. prowadzenie rejestru faktur związanych z wydatkami na utrzymanie administracji,
  12. organizowanie, nadzór i kierowanie praktykami uczniowskimi i stażami pracy.
 3. Prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez inne jednostki organizacyjne Urzędu oraz przez pozostałe gminne jednostki organizacyjne.
 4. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
 5. Współpraca ze Związkiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w zakresie pomocy i informacji dla kombatantów z terenu Gminy Branice.
 6. Prowadzenie całości spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych oraz nadzorowanie i koordynowanie przestrzegania realizacji tego zakresu zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu.
 7. Koordynowanie działań związanych z organizowaniem akcji ewakuacji
  i ratowniczych, nadzór nad wykonywaniem przydzielonych jednostkom organizacyjnym Urzędu zadań związanych z obronnością kraju i obroną cywilną oraz wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 8. Przyjmowanie w obecności dwóch świadków ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 9. Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem spisów ludności, rolnych i innych zlecanych do wykonania na mocy odrębnych przepisów.
 10. Prowadzenie centralnego rejestru umów.
 11. Udział w Komisji Przetargowej i jej koordynowanie jej prac w procedurze wyłonienia wykonawców.
 12. Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. nr 182 poz. 1228.
 13. Sprawowanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Branicach.
 14. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa. Informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu tej współpracy.
 15. Stwierdzanie własnoręczności podpisów i zgodności z oryginałem dokumentów.
 16. Sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru.
 17. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego (ubezpieczenia).
 18. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynku Urzędu - stwierdzanie zakupu materiałów i urządzeń montowanych na stałe w pomieszczeniach Urzędu.
 19. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
 20. Prowadzenie procedury konsultacji społecznych.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 3. Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Branice.
 6. Sekretarz Gminy nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Branice w miesiącu      poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 19  lutego br. do godziny 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Branice”
 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Planowane zatrudnienie od 1 marca 2016r.

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 23 lutego br. o godzinie 900, a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 23 lutego 2016r. o godzinie 10.00.