Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

29-01-2016r. - Obwieszczenie Burmistrza Nysy (IP.IN.042.4.77.2014)

PDFObwieszczenie-Burmistrza-Nysy-IP_IN_042_4_77_2014.pdf (863,05KB)

Nysa, dnia 27 stycznia 2016r.

Biuro projektu:
48-300 Nysa
ul. Kolejowa 15
tel. 77 4080S52

partnerstwo-nyskie2020.pl

 

IP.IN.042.4.77.2014

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.),

 

zawiadamiam

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 48 ust. 4 w/w ustawy Wykonawca Strategii reprezentowany przez Krzysztofa Guttę Eu-consult sp. z.o.o. z Gdańska, działający w imieniu Burmistrza Nysy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wystąpił z wnioskiem w dniu 28.12.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie z dnia 21.01.2016r., znak: WOOŚ.411.2.116.2015.KM, wyraził opinię, że zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Analiza przedłożonego projektu oraz uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wykazała, że działania realizowane w ramach Strategii będą wynikały z następujących celów strategicznych i odpowiadających im celów operacyjnych:

1. Przeciwdziałanie zjawisku emigracji zarobkowej, poprzez rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, przy wykorzystaniu warunków geograficznych i dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu:

1.1 Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy w regionie

1.2 Wsparcie na rynku pracy osób kończących edukację, w tym promowanie zachowań przedsiębiorczych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

1.3 Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz zapewnienie warunków do współpracy pracodawców z placówkami kształcenia zawodowego

2. Rozwój atrakcyjności społeczno-kulturowej oraz gospodarczej regionu poprzez wzmocnienie udziału kapitału społecznego w kreowaniu wizerunku regionu:

2.1  Promowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu

2.2 Wsparcie  organizacji  pozarządowych, w tym  instytucji  otoczenia  biznesu,   instytucji charytatywnych oraz instytucji o działalności kulturowej

2.2 Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców

2.4 Wspieranie integracji - społecznej i różnorodności kulturowej z uwzględnieniem interesów riniejszości narodowych na terenach ich występowania

3. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym poprzez wsparcie rodzin w procesie wychowania i socjalizacji:

3.1 Rozbudowa infrastruktury opieki nad dziećmi i usług wspierających aktywność zawodową rodziców

3.2 Poprawa sytuacji i warunków życia rodzin

3.3 Poprawa sytuacji osób planujących założenie rodziny oraz podejmujących   decyzję o potomstwie

3.4 Rozwój infrastruktury oświaty i poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz   opieki przedszkolnej,

4. Poprawa jakości życia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych:

4.1 Aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4.2 Rozwój gospodarki senioralnej poprzez planowy rozwój systemu usług i dóbr ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych, bytowych i zdrowotnych osób starszych

4.3 Wsparcie aktywności zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób w wieku 45+/50+ oraz osób niepełnosprawnych,  poprzez działania na rzecz integracji potrzeb społecznych i potrzeb rynku pracy

4.4 Rozwój infrastruktury pomocy społecznej, w tym dostępu do usług pomocy psychologicznej, pomocy prawnej oraz terapeutycznej

 

Jednocześnie wskazano, że dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja ww. zadań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego, stwierdzono brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

 

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz