Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

29-01-2016r. - Obwieszczenie Burmistrza Nysy (IP.IN.042.4.76.2014)

PDFObwieszczenie-Burmistrza-Nysy-IP_IN_042_4_76_2014.pdf (847,96KB)

Nysa, dnia 27 stycznia 2016r.

Biuro projektu:
48-300 Nysa
ul. Kolejowa 15
tel. 77 4080S52

partnerstwo-nyskie2020.pl

 

IP.IN.042.4.76.2014

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 48 ust. 4 w/w ustawy Wykonawca Strategii reprezentowany przez Jarosława Sawickiego Instytut Badawczy IPC sp. z.o.o. z Wrocławia, działający w imieniu Burmistrza Nysy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wystąpił z wnioskiem w dniu 22.12.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie z dnia 20.01.2016r., znak: WOOŚ.411.2.115.2014.KM, wyraził opinie, że zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

 

Projekt Strategii wyznacza cele strategiczne i operacyjne, dla których określono zadania priorytetowe. Analiza przedłożonego projektu oraz uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wykazała, że w stosunku do jednego z zadań (C03.5/p7. Modernizacja i rozwój sieci dróg (głównie gminnych i powiatowych) na terenie OF PN2020) mogą mieć zastosowanie przepisy art. 47 ww. ustawy.

We wniosku podkreślono jednak, że zadania wymienione w projekcie nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto, w odniesieniu do zadania o nr C03.5/p7 wskazano, że nie przewiduje ono działań inwestycyjnych związanych z modernizacją i budową dróg, a jedynie wskazuje, że takie działania powinny być podejmowane. Równocześnie podkreślono, że zadanie to wpisuje się w cele projektowanej Strategii, jednak szczegółowe działania w tym zakresie zostały ujęte w Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, dla której trwa procedura oceny strategicznej.

Przepis zawarty w art. 4 ust. 3 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SEA), umożliwia niepodejmowanie SOOŚ w przypadku, kiedy miałoby dojść do powielania oceny oddziaływania na środowisko. W przedmiotowym przypadku, kluczowe jest rozstrzygnięcie, czy zachodzi zbieżność pomiędzy przedsięwzięciami wpisanymi w projektowaną Strategię, a procedurami z zakresu ocen oddziaływania na środowisko dla innych dokumentów, bądź samych przedsięwzięć.

Wobec faktu prowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w stosunku do projektu dokumentu zawierającego szczegółowe zapisy dotyczące budowy i modernizacji sieci drogowej na obszarze Partnerstwa, można przyjąć, że założenia projektowanego dokumentu wymagające oceny oddziaływania na środowisko zostały poddane postępowaniu wynikającemu z przepisów ustawy OOŚ, poprzez przeprowadzenie strategicznej oceny dla projektu Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Podsumowując, stwierdzono brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 

 

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz