Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2016 roku

Uchwały Rady Gminy Branice uchwalone w 2016 roku

 

Posiedzenie z dnia 21-11-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIII / 228 / 16 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice PDFU_2016-11-21_XXIII-228-16.pdf (89,47KB)
XXIII / 227 / 16 w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów PDFU_2016-11-21_XXIII-227-16.pdf (91,48KB)
XXIII / 226 / 16 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2016-11-21_XXIII-226-16.pdf (252,10KB)
XXIII / 225 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019 PDFU_2016-11-21_XXIII-225-16.pdf (259,14KB)
XXIII / 224 / 16 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice na lata 2016-2020 PDFU_2016-11-21_XXIII-224-16.pdf (5,87MB)
XXIII / 223 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rolno-Ekologicznej PDFU_2016-11-21_XXIII-223-16.pdf (90,98KB)
XXIII / 222 / 16 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej PDFU_2016-11-21_XXIII-222-16.pdf (92,50KB)
XXIII / 221 / 16 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach PDFU_2016-11-21_XXIII-221-16.pdf (179,94KB)
XXIII / 220 / 16 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach PDFU_2016-11-21_XXIII-220-16.pdf (181,35KB)
XXIII / 219 / 16 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PDFU_2016-11-21_XXIII-219-16.pdf (297,16KB)
XXIII / 218 / 16 w sprawie opłaty targowej PDFU_2016-11-21_XXIII-218-16.pdf (94,85KB)
XXIII / 217 / 16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Branice przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
PDFU_2016-11-21_XXIII-217-16.pdf (451,24KB)
XXIII / 216 / 16 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Branicach PDFU_2016-11-21_XXIII-216-16.pdf (204,62KB)
XXIII / 215 / 16 w sprawie Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020, będących w posiadaniu Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach PDFU_2016-11-21_XXIII-215-16.pdf (291,39KB)
XXIII / 214 / 16 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Branice PDFU_2016-11-21_XXIII-214-16.pdf (194,95KB)
XXIII / 213 / 16 w sprawie załatwienia skargi  na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  w Branicach. PDFU_2016-11-21_XXIII-213-16.pdf (177,28KB)
XXIII / 212 / 16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice PDFU_2016-11-21_XXIII-212-16.pdf (922,22KB)
XXIII / 211 / 16 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do programu pod nazwą „Opolska karta Rodziny i Seniora” PDFU_2016-11-21_XXIII-211-16.pdf (96,63KB)
XXIII / 210 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przedmiotu darowizny PDFU_2016-11-21_XXIII-210-16.pdf (87,69KB)
XXIII / 209 / 16 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice PDFU_2016-11-21_XXIII-209-16.pdf (184,48KB)
XXIII / 208 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przedmiotu darowizny PDFU_2016-11-21_XXIII-208-16.pdf (89,08KB)
XXIII / 207 / 16 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-11-21_XXIII-207-16.pdf (86,23KB)
XXIII / 206 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2016-11-21_XXIII-206-16.pdf (87,94KB)
XXIII / 205 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę PDFU_2016-11-21_XXIII-205-16.pdf (87,90KB)
XXIII / 204 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2016-11-21_XXIII-204-16.pdf (87,84KB)
XXIII / 203 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2016-11-21_XXIII-203-16.pdf (87,39KB)
XXIII / 202 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2016-11-21_XXIII-202-16.pdf (88,06KB)
XXIII / 201 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2016-11-21_XXIII-201-16.pdf (88,33KB)
XXIII / 200 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2016-11-21_XXIII-200-16.pdf (87,68KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 17-10-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXII / 199 / 16 w sprawie powołania składu Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP PDFU_2016-10-17_XXII-199-16.pdf (94,17KB)
XXII / 198 / 16 w sprawie powołania składu Komisji Rolno - Ekologicznej PDFU_2016-10-17_XXII-198-16.pdf (91,92KB)
XXII / 197 / 16 w sprawie: przystąpienia Gminy Branice do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. PDFU_2016-10-17_XXII-197-16.pdf (205,99KB)
XXII / 196 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Przyroda wspólnym dobrem.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 PDFU_2016-10-17_XXII-196-16.pdf (96,25KB)
XXII / 195 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2016-10-17_XXII-195-16.pdf (158,10KB)
XXII / 194 / 16 w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2016-10-17_XXII-194-16.pdf (266,91KB)
XXII / 193 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU_2016-10-17_XXII-193-16.pdf (90,14KB)
XXII / 192 / 16 w sprawie przekazania skargi dotyczącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach do  Komisji Rewizyjnej. PDFU_2016-10-17_XXII-192-16.pdf (92,93KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 14-09-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXI / 191 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019 PDFU_2016-09-14_XXI-191-16.pdf (258,80KB)
XXI / 190 / 16 w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia Gminy Branice w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Efektywna nauka drogą do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach”. PDFU_2016-09-14_XXI-190-16.pdf (94,80KB)
XXI / 189 / 16 w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na rok 2017 wydatku na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 1201O na odcinku od km 17+50 do km 26+560 (skrz. DW419 – Wiechowice gr. Państwa)” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” PDFU_2016-09-14_XXI-189-16.pdf (96,06KB)
XXI / 188 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2016-09-14_XXI-188-16.pdf (87,21KB)
XXI / 187 / 16 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2016-09-14_XXI-187-16.pdf (259,25KB)
XXI / 186 / 16 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 PDFU_2016-09-14_XXI-186-16.pdf (298,86KB)
XXI / 185 / 16 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-09-14_XXI-185-16.pdf (87,10KB)
XXI / 184 / 16 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-09-14_XXI-184-16.pdf (84,38KB)
XXI / 183 / 16 w sprawie  dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-09-14_XXI-183-16.pdf (84,69KB)
XXI / 182 / 16 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-09-14_XXI-182-16.pdf (85,61KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 01-08-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XX / 181 / 16 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2016-08-01_XX-181-16.pdf (253,34KB)
XX / 180 / 16 w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 czerwca  2016r. na Radnego Gminy Branice. PDFU_2016-08-01_XX-180-16.pdf (177,84KB)
XX / 179 / 16 w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 czerwca  2016r. na Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. PDFU_2016-08-01_XX-179-16.pdf (177,22KB)
XX / 178 / 16 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice PDFU_2016-08-01_XX-178-16.pdf (188,00KB)
XX / 177 / 16 w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli PDFU_2016-08-01_XX-177-16.pdf (95,92KB)
XX / 176 / 16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia granic ich obwodów PDFU_2016-08-01_XX-176-16.pdf (97,93KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 20-06-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIX / 175 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej PDFU_2016-06-20_XIX-175-16.pdf (91,18KB)
XIX / 174 / 16 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie obszaru chronionego krajobrazu PDFU_2016-06-20_XIX-174-16.pdf (1,78MB)
XIX / 173 / 16 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o rok dłużej w przedszkolach PDFU_2016-06-20_XIX-173-16.pdf (89,13KB)
XIX / 172 / 16 w sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadań z zakresu utrzymywania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Branice PDFU_2016-06-20_XIX-172-16.pdf (90,21KB)
XIX / 171 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości PDFU_2016-06-20_XIX-171-16.pdf (89,58KB)
XIX / 170 / 16 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice PDFU_2016-06-20_XIX-170-16.pdf (230,13KB)
XIX / 169 / 16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów PDFU_2016-06-20_XIX-169-16.pdf (105,52KB)
XIX / 168 / 16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice PDFU_2016-06-20_XIX-168-16.pdf (200,29KB)
XIX / 167 / 16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU_2016-06-20_XIX-167-16.pdf (92,95KB)
XIX / 166 / 16 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2016-06-20_XIX-166-16.pdf (363,90KB)
XIX / 165 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019 PDFU_2016-06-20_XIX-165-16.pdf (255,88KB)
XIX / 164 / 16 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 PDFU_2016-06-20_XIX-164-16.pdf (90,41KB)
XIX / 163 / 16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2015
PDFU_2016-06-20_XIX-163-16.pdf (86,79KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 16-05-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVIII / 162 / 16 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2016-05-16_XVIII-162-16.pdf (333,24KB)
XVIII / 161 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019 PDFU_2016-05-16_XVIII-161-16.pdf (23,14KB)
PDFU_2016-05-16_XVIII-161-16-załączniki.pdf (241,40KB)
XVIII / 160 / 16 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Branice PDFU_2016-05-16_XVIII-160-16.pdf (92,50KB)
XVIII / 159 / 16 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-05-16_XVIII-159-16.pdf (85,40KB)
XVIII / 158 / 16 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-05-16_XVIII-158-16.pdf (85,67KB)
XVIII / 157 / 16 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-05-16_XVIII-157-16.pdf (88,14KB)
XVIII / 156 / 16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice
PDFU_2016-05-16_XVIII-156-16.pdf (85,87KB)
XVIII / 155 / 16 w sprawie załatwienia skargi z dnia 05 kwietnia 2016 r. na działalność Wójta Gminy Branice. PDFU_2016-05-16_XVIII-155-16.pdf (177,49KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 18-04-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVII / 154 / 16 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś - lepsze jutro!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.02 - Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 08 - Integracja społeczna PDFU_2016-04-18_XVII-154-16.pdf (122,26KB)
XVII / 153 / 16 w sprawie przyjęcia „Regulaminu nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia” PDFU_2016-04-18_XVII-153-16.pdf (200,04KB)
XVII / 152 / 16 w sprawie remontów dróg gminnych PDFU_2016-04-18_XVII-152-16.pdf (87,02KB)
XVII / 151 / 16 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej zamiany działek PDFU_2016-04-18_XVII-151-16.pdf (88,39KB)
XVII / 150 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFU_2016-04-18_XVII-150-16.pdf (92,62KB)
XVII / 149 / 16 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2016-04-18_XVII-149-16.pdf (100,87KB)
XVII / 148 / 16 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2016-04-18_XVII-148-16.pdf (364,47KB)
XVII / 147 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019 PDFU_2016-04-18_XVII-147-16.pdf (23,28KB)
PDFU_2016-04-18_XVII-147-16_załączniki.pdf (242,09KB)

 

 

 

Posiedzenie z dnia 21-03-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVI / 146 / 16 w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej doraźnej PDFU_2016-03-21_XVI-146-16.pdf (93,19KB)
XVI / 145 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej PDFU_2016-03-21_XVI-145-16.pdf (100,08KB)
XVI / 144 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2016 rok PDFU_2016-03-21_XVI-144-16.pdf (189,69KB)
XVI / 143 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.„Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
PDFU_2016-03-21_XVI-143-16.pdf (204,59KB)
XVI / 142 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU_2016-03-21_XVI-142-16.pdf (100,99KB)
XVI / 141 / 16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2016 r. PDFU_2016-03-21_XVI-141-16.pdf (123,76KB)
XVI / 140 / 16 w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Branice” PDFU_2016-03-21_XVI-140-16.pdf (205,43KB)
XVI / 139 / 16 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-03-21_XVI-139-16.pdf (94,98KB)
XVI / 138 / 16 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-03-21_XVI-138-16.pdf (96,11KB)
XVI / 137 / 16 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2016-03-21_XVI-137-16.pdf (275,06KB)
XVI / 136 / 16 w sprawie przyjęcia przez Gminę Branice Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 PDFU_2016-03-21_XVI-136-16.pdf (102,97KB)
PDFU_2016-03-21_XVI-136-16_załącznik_cz1.pdf (49,73MB)
PDFU_2016-03-21_XVI-136-16_załącznik_cz2.pdf (51,15MB)
PDFU_2016-03-21_XVI-136-16_załącznik_cz3.pdf (49,06MB)
PDFU_2016-03-21_XVI-136-16_załącznik_cz4.pdf (51,47MB)
PDFU_2016-03-21_XVI-136-16_załącznik_cz5.pdf (54,53MB)
XVI / 135 / 16 w sprawie  uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku PDFU_2016-03-21_XVI-135-16.pdf (103,33KB)
PDFU_2016-03-21_XVI-135-16_załącznik.pdf (76,22MB)
XVI / 134 / 16 w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku PDFU_2016-03-21_XVI-134-16.pdf (102,96KB)
PDFU_2016-03-21_XVI-134-16_załącznik.pdf (31,11MB)
XVI / 133 / 16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku PDFU_2016-03-21_XVI-133-16.pdf (102,55KB)
PDFU_2016-03-21_XVI-133-16_załącznik.pdf (11,27MB)
XVI / 132 / 16 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku PDFU_2016-03-21_XVI-132-16.pdf (102,14KB)
PDFU_2016-03-21_XVI-132-16_załącznik.pdf (10,31MB)

 

 

Posiedzenie z dnia 15-02-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XV / 131 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2016-02-15_XV-131-16.pdf (168,91KB)
XV / 130 / 16 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej PDFU_2016-02-15_XV-130-16.pdf (99,21KB)
XV / 129 / 16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice PDFU_2016-02-15_XV-129-16.pdf (965,51KB)
XV / 128 / 16 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2016-02-15_XV-128-16.pdf (94,45KB)
XV / 127 / 16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok PDFU_2016-02-15_XV-127-16.pdf (138,68KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 01-02-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIV / 126 / 16 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2016-02-01_XIV-126-16.pdf (356,93KB)
XIV / 125 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019 PDFU_2016-02-01_XIV-125-16.pdf (259,79KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 18-01-2016r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIII / 124 / 16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno-Ekologicznej na 2016 rok PDFU_2016-01-18_XIII-124-16.pdf (178,52KB)
XIII / 123 / 16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych na 2016 rok PDFU_2016-01-18_XIII-123-16.pdf (180,63KB)
XIII / 122 / 16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 2016 rok PDFU_2016-01-18_XIII-122-16.pdf (205,87KB)
XIII / 121 / 16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej na 2016 rok PDFU_2016-01-18_XIII-121-16.pdf (178,41KB)
XIII / 120 / 16 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok PDFU_2016-01-18_XIII-120-16.pdf (176,20KB)
XIII / 119 / 16 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2016 rok PDFU_2016-01-18_XIII-119-16.pdf (186,24KB)
XIII / 118 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2016-01-18_XIII-118-16.pdf (94,16KB)
XIII / 117 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2016-01-18_XIII-117-16.pdf (94,01KB)
XIII / 116 / 16 w sprawie przystąpienia Gminy Branice do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion  POŁUDNIOWY” PDFU_2016-01-18_XIII-116-16.pdf (199,25KB)
XIII / 115 / 16 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Branice na lata 2016-2022 PDFU_2016-01-18_XIII-115-16.pdf (460,74KB)
XIII / 114 / 16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2016 – 2018 PDFU_2016-01-18_XIII-114-16.pdf (274,94KB)
XIII / 113 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu
ich pobierania
PDFU_2016-01-18_XIII-113-16.pdf (191,22KB)
XIII / 112 / 16 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Branice PDFU_2016-01-18_XIII-112-16.pdf (100,00KB)
XIII / 111 / 16 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFU_2016-01-18_XIII-111-16.pdf (240,04KB)
XIII / 110 / 16 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego we Włodzieninie poprzez likwidację przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w Lewicach PDFU_2016-01-18_XIII-110-16.pdf (101,71KB)
XIII / 109 / 16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU_2016-01-18_XIII-109-16.pdf (99,84KB)
XIII / 108 / 16 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym PDFU_2016-01-18_XIII-108-16.pdf (767,66KB)
XIII / 107 / 16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok PDFU_2016-01-18_XIII-107-16.pdf (574,49KB)
XIII / 106 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019 PDFU_2016-01-18_XIII-106-16.pdf (251,35KB)