Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-01-11 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1G/16
Wójta Gminy Branice
z dnia 11 stycznia 2016r.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

 

1. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) a także Uchwały nr XII/98/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Wójt Gminy Branice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu:

1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2. Z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2016 zostanie utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych.

Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Wójt Gminy Branice powoła do komisji konkursowej na określone zadanie dwie osoby, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

3. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

 

4. Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

c) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

d) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Branice celem podjęcia decyzji.

 

5. Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2016 upływa z dniem 20 stycznia 2016r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata należy składać osobiście w sekretariacie urzędu Gminy w Branicach lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozparzenia.

 

6. Formularz zgłoszeniowy kandydata powinno odbywać się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załączniki