Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-12-28 - Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. wojska i spraw biurowych

Załącznik do Zarządzenia Nr 95U/2015
Wójta Gminy Branice
z dnia 28 grudnia 2015 r.

 

Wójt Gminy Branice

Ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta ds. wojska i spraw biurowych 
w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.

 

I .  Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie średnie,
  5. znajomość w zakresie obowiązujących przepisów;

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy – kodeks postępowania administracyjnego,

- statutu Gminy Branice,

- instrukcji kancelaryjnej,

a ponadto;

- biegła znajomość korzystania z Internetu i poczty elektronicznej,

- umiejętność analizowania przepisów prawnych,

- umiejętność redagowania pism urzędowych

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 

II.  Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie  na podobnym stanowisku,

2) umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się,

3) predyspozycje osobowe; komunikatywność, bezkonfliktowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji ,

4) poczucie odpowiedzialności za  swoja pracę i staranność w jej wykonaniu,

5) wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1. Obsługa organizacyjna sekretariatu urzędu,

    2. Obsługa techniczna spotkań, narad u Wójta i Sekretarza, prowadzenie terminarza spotkań Wójta.

    3. Prowadzenie rejestru wpływów i wysyłki pism urzędowych.

    4. Prowadzenie archiwum urzędu.

    5. Dbanie o aktualność informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.

    6. Wykonywanie czynności z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz współdziałanie z organizacjami wojskowymi.

    7. Udzielanie informacji klientom Urzędu i kierowanie ich do właściwych Referatów.

    8. Zapewnienie komunikacji Wójta, Sekretarza z pracownikami urzędu.

    9. Obsługa centrali telefonicznej, faksu i urządzeń biurowych.

  

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia;

   1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

   2. List motywacyjny (podanie o pracę).

   3. Kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności.

   4. Kserokopie świadectw pracy.

   5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

   6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

   7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
z późn. zm.).”

Dokumenty musza być kompletne i opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

 V.  Informacja o zatrudnieniu

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) po spełnieniu warunków określonych w art.16 ust.2 oraz art.19 ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych Dz.U.2014 poz. 1202., z 2015r. poz. 1045,1220 z którymi w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w urzędzie gminy, umowę o  pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy 6 miesięcy. W trakcie trwania umowy na czas określony zostanie zorganizowana służba przygotowawcza trwająca nie dłużej niż 3 miesiące i kończąca się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Branice w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

VII. Sposób i termin składania ofert.

 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia  14 stycznia 2016r. do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach  ul. Słowackiego 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko młodszego referenta ds. wojska i spraw biurowych”.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

3. Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 15 stycznia o godzinie 900, a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie w tym samym dniu o godzinie 10 00.

4. Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną .

5. Wyniki konkursu na stanowisko młodszego referenta ds. wojska i spraw biurowych zostaną upowszechnione w BIP Urzędu Gminy Branice  oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

Zapraszam do składania ofert !

 

Załączniki