Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-12-17 - Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w sołectwie Branice - Uchwała Nr XII/104/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015r.

Branice, dnia 17.12.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRANICE

Z DNIA 17.12.2015 ROKU

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach Wójt Gminy Branice, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Rada Gminy Branice, na sesji w dniu 16 listopada 2015 roku, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszary położone w sołectwie Branice - Uchwała  Nr XII/104/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r.;
  2. do uchwalonego dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w sołectwie Branice, zostały załączone, przez Wójta Gminy Branice:

a) pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku  z udziałem społeczeństwa

(sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.),

b)  pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę    i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków  realizacji  postanowień  dokumentu, (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.).

 

Z treścią uchwalonego przez Wójta Gminy Branice dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w sołectwie Branice, o którym mowa  w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, w Wydziale: Inwestycje i Remonty, Mienie Komunalne. Tel. 77. 4868192, wew. 20.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca