Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-12-16 - Zarządzenie Nr 91U/2015 Wójta Gminy Branice - w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Branicach

Branice, dnia 16.12.2015r.

Zarządzenie Nr 91U/2015
Wójta Gminy Branice

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Branicach

 

Na podstawie art. 31 i 33 ust.1, 3 i 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 11, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202, z 2015r. poz.1045, 1220) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Branicach. ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik do Zarządzenia.

§2. Wykonanie zrządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 91U/2015
Wójta Gminy Branice
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 

 

Wójt Gminy Branice

Ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3

48-140 Branice.

 

 

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Branicach.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe o jednym z wymienionych kierunków: budownictwo, prawo, ekonomia;

5) doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat pracy w jednostkach administracji      samorządowej;

6) znajomość przepisów ustaw związanych z wykonywaniem obowiązków w szczególności:

- instrukcji kancelaryjnej,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy prawo zamówień publicznych,

- ustawy prawo budowlane,

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie na podobnym stanowisku;

2) umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się;

3) predyspozycje osobowe: komunikatywność, bezkonfliktowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji.

 

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. Organizowanie i kierowanie pracami referatu:

- wykonywania zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy,

- prowadzania działań związanych z zamówieniami publicznymi,

- prowadzenia zadań związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym gminy,

- prowadzenia zadań związanych z ochroną środowiska i odpadami komunalnymi,

- innych, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku, w tym dotyczącej poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów.

3. Nadzór i kontrola podległych stanowisk.

4. Nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę oraz nadzór nad rozliczaniem prowadzonych przedsięwzięć.

5. Przygotowywanie propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych gminy.

 

III. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

2. List motywacyjny (podanie o pracę).

3. Kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
z późn. zm.).”

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.

3. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Branice w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 29 grudnia 2015 r. do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Branicach”.

 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 30 grudnia 2015 r. o godz. 0800, a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 30 grudnia 2015 r. o godzinie 0830.

                                                                                           

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Załącznik

PDFZarządzenie Nr 91U-15.pdf (44,85KB)