Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-12-03 - Zarządzenie N2 82U/15 Wójta Gminy Branice - w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Branice za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015r.

Branice, dnia 03.12.2015r.

 

ZARZĄDZENIE NR 82U/15
Wójta Gminy Branice
   z dnia 3 grudnia 2015r. 

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Branice za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015r.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz .U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.[1]) Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje:

 

§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Branice, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr.

§3.Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

PDFZarządzenie Nr 82U-15.pdf (25,57KB)

 

[1] Zmiany w tekście jednolitym wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 poz.  1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268, 1735.