Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-11-18 - Nr ROL. 6840.74.2011 - I przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż: działka nr 136/2 o pow. 0.0355 ha opisana w KW OP1G/00022699/3, położona we wsi Jabłonka

Branice, dnia 18.11.2015r.

 

Nr ROL. 6840.74.2011

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    - działka nr 136/2 o pow. 0.0355 ha opisana w KW OP1G/00022699/3, położona we wsi Jabłonka.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym podzielonym na dwie części, do których są niezależne wejścia. Powierzchnia użytkowa budynku – 65,20 m2. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Działka jest usytuowana w centralnej części miejscowości i sąsiaduje z typową zabudową zagrodową. Posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta.   Działka jest uzbrojona w sieć wodną i elektryczną.
  3. Wartość nieruchomości:  19.845,00 zł. netto
  4. Wadium: 1.985,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  działka Nr 136/2 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3  (I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 15 grudnia 2015 r.wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Wróblewska

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca