Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-11-02 - Protokół z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Protokół z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 75G/15 Wójta Gminy Branice z dnia  2 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 w terminie od dnia 10 października 2015r. do 31 października 2015r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.
Dnia 2 października 2015r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy umieszczono ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu.
Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie na „Formularzu zgłoszenia uwag” do sekretariatu Urzędu Gminy Branice lub przekazać drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w terminie określonym do dnia 31 października 2015r.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.
W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/15/11  Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.

 

 

Branice, 2 listopada 2015r.

 

Sporządziła: Aneta Kopeczek

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca