Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-10-19 - Zarządzenie Nr 87G/15 Wójta Gminy Branice - w sprawie ustalenia zasad udostępniania hali sportowej i sali gimnastycznej Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach, opłat za ich udostępnienie

Branice, dnia 19.10.2015r.

 

 

Zarządzenie Nr 87G/15

Wójta Gminy Branice

z dnia 19 października 2015 r.

 

w sprawie ustalenia zasad udostępniania hali sportowej i sali gimnastycznej Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach, opłat za ich udostępnienie i przypadków w których udostępnienie może następować nieodpłatnie

 

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515)

 

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje :

 

§ 1

 1. Zezwala się na udostępnianie pomieszczeń hali sportowej Gimnazjum oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (szatnie, prysznice, sanitariaty) w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
 2. Udostępnienie następuje na podstawie pisemnej umowy najmu lub użyczenia, określającej co najmniej:

1) strony umowy,

2) udostępniane pomieszczenie lub pomieszczenia,

3) okres lub okresy udostępnienia,

4) wysokość opłaty jeśli udostępnienie następuje odpłatnie,

5) rachunek bankowy, na który należy dokonać opłaty.

 

§ 2

 1. Z zastrzeżeniem postanowień §3 udostępnienie pomieszczeń opisanych w §1 następuje odpłatnie, a wysokość opłat wynosi:

1) za korzystanie z hali sportowej lub sali gimnastycznej na cele związane z działalnością gospodarczą - 30,00 zł za godzinę,

2) za korzystanie z hali sportowej w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą
– 20,00 zł za godzinę,

3) za korzystanie z sali gimnastycznej w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą
- 10,00 zł za godzinę.

 1. Stawka wskazana w ust. 1 naliczana będzie za każdą rozpoczętą godzinę wykorzystywania pomieszczeń.
 2. Stawka wskazana w ust. 1 stanowi cenę za wykorzystanie pomieszczeń wraz
  z pomieszczeniami przynależnymi oraz zużyte media.

 

§ 3

Udostępnienie pomieszczeń opisanych w §1 może nastąpić nieodpłatnie:

1) W celu organizacji imprez i turniejów, organizowanych przez Gminę Branice, Urząd Gminy Branice i jednostki organizacyjne Gminy Branice,

2) Organizacjom pozarządowym, klubom sportowym i stowarzyszeniom, prowadzącym działalność miedzy innymi w zakresie sportu, rekreacji i promocji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Branice – na te cele.

 

§ 4

 1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 opłaty za korzystanie z pomieszczeń uiszczane są raz
  w miesiącu, do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy wskazany w umowie.
 2. W przypadku jednorazowego udostępnienia pomieszczeń na cele wskazane w §2 ust. 1 pkt 1 możliwe jest pobranie opłaty z góry przed ich udostępnieniem.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 8G/12 Wójta Gminy Branice z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajęcie hali sportowej lub sali gimnastycznej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2015 roku.

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 87G-15.pdf (29,97KB)