Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-09-21 - Nabór kandydatów na stanowisko referent ds. mienia komunalnego

Branice, dnia 21.09.2015r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Branice ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Branice, 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3 na stanowisko:

do spraw mienia komunalnego

 

Wymagania niezbędne (formalne):

Obywatelstwa polskie, wykształcenie – wyższe, pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, znajomość obsługi komputera, umiejętność właściwego interpretowania przepisów prawa, prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Wymagania dodatkowe:

samodzielność, znajomość obsługi komputera, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, umiejętności organizacyjne, życzliwość, uprzejmość, łatwość prowadzenia rozmów i negocjacji, umiejętność tworzenia pism urzędowych, znajomość prawa w zakresie koniecznym do wykonywania pracy na stanowisku, w tym prawa geodezyjnego i kartograficznego, dotyczącego gospodarki i obrotu nieruchomościami, przepisów o postępowaniu administracyjnym, umiejętności kartograficzne.

 

Wymagania pożądane:

Doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym związanym z gospodarowaniem nieruchomościami, geodezją i kartografią.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Stałym miejscem pracy jest siedziba Urzędu Gminy w Branicach, ul Słowackiego 3, 48-140 Branice. W uzasadnionych przypadkach czynności wykonywane będą poza terenem Urzędu na terenie Gminy Branice, Powiatu Głubczyckiego lub Województwa Opolskiego. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Urzędu Gminy Branice. Dostęp do szkoleń związanych z przedmiotem pracy, zagwarantowanie zwrotu wydatków w przypadku wyjazdów służbowych, zapewnienie przestrzegania pozostałych zapisów kodeksu pracy i regulaminu pracy, stanowisko pracy wyposażone w komputer wraz z oprogramowaniem odpowiednim do wykonywania zadań, zagwarantowany dostęp do odpowiednich przepisów prawa.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Zadania główne:

 1. Przygotowywanie wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 2. Zarządzanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie gminne,
 3. Prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.
 4. Kierowanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego o regulację stanu prawnego nieruchomości komunalnych.
 5. Prowadzenie pełnego postępowania w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, a zwłaszcza;
  1. nabycia mienia na własność Gminy oraz jego zbycia,
  2. przekazywania w zarząd gruntów komunalnych,
  3. przekazywania gruntów w wieczyste użytkowanie,
  4. sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych,
  5. dzierżawy gruntów komunalnych.
 6. Prowadzenie całości spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.
 7. Prowadzenie rejestru mienia gminnego.
 8. Nadzór nad przeprowadzaniem w Gminie deratyzacji.

 

2. Zadania pomocnicze:

 1. .Prowadzenie całości spraw związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich
  (organizacja przetargów na usługi utylizacyjne, przyjmowanie zgłoszeń
  i przekazywanie do zakładów utylizacyjnych).
 2. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie chorób zakaźnych u zwierząt oraz prowadzenie spraw związanych z wycenianiem zwierząt padłych w związku
  z chorobami zakaźnymi.
 3. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu statystyki rolnej.
 5. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

 

Zastępstwo :

bierne – zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego

czynne – na stanowisku ds. inwestycji i remontów.

 

Udział w zespołach zadaniowych:

Komisja Przetargowa ds. sprzedaży mienia komunalnego, Komisja ds. szacowania strat.

 

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 2. Życiorys – curriculum vitae,
 3. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści :
  „Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją”.
 7. Świadectwa pracy, opinie od poprzednich pracodawców,
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku.

Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii.

 

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

brak

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na stanowisko: ds. mienia komunalnego”,

należy składać w terminie do dnia 1.10.2015 roku, pod adresem: Urząd Gminy Branice, 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3, pok. 20. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Zatrudnienie od dnia 5.10 2015 r. w wymiarze całego etatu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – był niższy niż 6%.

- Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 2 października br. o godz. 800 a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie 2 października br o godz. 815.