Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-07-24 - Nr ROL.6840.53.2015 - I przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż dzałek: nr 132/37 o pow. 0.0103ha, nr 132/38 o pow. 0.0450ha, nr 132/56 o pow. 0.0153ha, nr 132/54 o pow. 0.0337ha, położonych w miejscowości Branice

           Branice, dnia 24.07.2015r.

Nr ROL.6840.53.2015

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2014 r. Dz. U poz. 518 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).  

       ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

 1. Oznaczenie nieruchomości składającej się z czterech działek według :
  1/ działka nr 132/37 o pow. 0.0103 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice,
  2/ działka nr 132/38 o pow. 0.0450 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice, ul. 1 Maja 12.
  3/  działka nr 132/56 o pow. 0.0153 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice,
  4/ działka nr 132/54 o pow. 0.0337 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice.
 2. Opis nieruchomości:
  - nieruchomość niezabudowana,  położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych i Szpitala. Działka ma kształt korzystny – regularny czworokąt. Uzbrojenie –  nie występuje. Przez działki nr 132/54 i 132/38 przebiega sieć kanalizacji deszczowej na którą w momencie podpisywania umowy sprzedaży będzie ustanawiana służebność przesyłu na rzecz Gminy Branice. Kształt korzystny regularny wielokąt. Posiadają dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych oraz w pasie drogowym ogrodzenie z elementów ceglano – drewnianych, które należy do właściciela działki nr 145 położonej w Branicach.
 3. Wartość nieruchomości: 14.754,00 zł netto.
 4. Wadium: 1.475,00 zł
 5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowane Nr: 132/38, 132/54, 132/56 i 132/37  stanowią teren zainwestowany /zabudowany/.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 1 września 2015 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

 

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                                         

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca