Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-06-01 - Nr ZP.GO.271.1.2015 - zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Branice, dnia 2015-06-01

Nr ZP.GO.271.1.2015

 

 

Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.GO.271.1.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

 

Zawiadomienie

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. przetargu nieograniczonym  złożone zostały 4 oferty:

Oferta nr 1 – Eneris Surowce SA Oddział Krapkowice ul. Piastowska 38, 47 – 303 Krapkowice,

Oferta nr 2 –REMONDIS Gliwice sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach ( 44-100 ), przy ul. Kaszubskiej 2,

Oferta nr 3 – P.H.U Komunalnik sp. z o.o. Oddział Nysa, ul. Morcinka 66e, 48 – 303 Nysa,

Oferta nr 4 – Naprzód sp. z o.o. ul. Raciborska 144b, 44 – 280 Rydułtowy.

2. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w wyniku której za najkorzystniejszą została uznana :

oferta nr 4 złożona przez: Naprzód Spółka z o.o. z siedzibą w Rydułtowach

która opiewa na kwotę 633.182,40 zł netto, 683.836,99 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Wykonawca przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie – oraz jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert, uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

2. Wykonawca Firma Eneris Surowce SA Oddział Krapkowice ul. Piastowska 38, 47 – 303 Krapkowice przedłożyła wadium w formie gwarancji bankowej, która w swej treści niezgodna jest z zapisami SIWZ – pkt XI.3e tiret pierwszy ( zmiana treści SIWZ dokonana przez Zamawiającego w dniu 29.04.2015 r. ), gdyż nie zawiera zapisu odnośnie możliwości otrzymania przez zamawiającego kwoty 23 tys. zł na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego stwierdzające, że Wykonawca, którego ofertę wybrano w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 

Wykonawca Firma Eneris Surowce SA Oddział Krapkowice został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) PZP, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.

Następnie w oparciu o przepis art. 89 ust. 1. pkt 5) PZP ofertę tego Wykonawcy odrzucono, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

3. Wykonawca Firma REMONDIS Gliwice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ( 44-100 ), przy ul. Kaszubskiej 2, został wezwany pismem nr GO.271.1.2015 z dnia 2015-05-21, w trybie art.26 ust. 3 ustawy PZP, do uzupełnienia dokumentów poprzez przedłożenie brakującego oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które wymagane jest zapisem pkt VIII.1C.ppkt f) SIWZ. Zamawiający wyznaczył termin na dokonanie uzupełnień na dzień 26 maja 2015 do godz. 900. Wezwanie to, zostało wycofane pismem z dnia 2015-05-25 z powodu zawarcia żądanego zapisu w załączniku nr 8 (Wykaz środków transportowych i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia) przedłożonego przez Wykonawcę wraz z dokumentacją ofertową.

 

4. Wykonawca – Firma P.H.U Komunalnik sp. z o.o. Oddział Nysa, ul. Morcinka 66e, 48 – 303 Nysa, został wezwany pismem nr GO.271.1.2015 z dnia 2015-05-21, w trybie art.26 ust. 3 ustawy PZP, do uzupełnienia dokumentów poprzez przedłożenie brakującego oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które wymagane jest zapisem pkt VIII.1C.ppkt f) SIWZ. Zamawiający wyznaczył termin na dokonanie uzupełnień na dzień 26 maja 2015 do godz. 900. Wykonawca dokonał uzupełnień, poprzez przedłożenie w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 836 wymaganego oświadczenia.

 

5. Wykonawca - Naprzód Spółka z o.o. ul. Raciborska 144b, 44 – 280 Rydułtowy, został wezwany:

a) pismem nr ZP.GO.271.1.2015 z dnia 2015-05-08 w trybie art. 90 ust. 1 ustawy PZP do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej przez Wykonawcę ceny w ofercie z dnia 29.04.2015 r. Zamawiający wyznaczył termin do złożenia wyjaśnień na dzień 14 maja 2015 r. Oferent dokonał przedmiotowych wyjaśnień w piśmie z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 13 maj 2015 r.). Wykonawca wyjaśnił jakie elementy miały wpływ na kalkulację ceny i podkreślił fakt wykonywania zadania odbioru i zagospodarowania odpadów w podobnej cenie w Gminie Gaszowice.

Cena tej oferty nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, gdyż nie jest niższa o 30% od wartości zamówienia jak i od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

b) został wezwany pismem nr GO.271.1.2015 z dnia 2015-05-21, w trybie art.26 ust. 3 ustawy PZP, do uzupełnienia dokumentów poprzez przedłożenie brakującego oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które wymagane jest zapisem pkt VIII.1C.ppkt f) SIWZ. Zamawiający wyznaczył termin na dokonanie uzupełnień na dzień 26 maja 2015 do godz. 900. Wykonawca dokonał uzupełnień, poprzez przedłożenie w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 836 wymaganego oświadczenia.

 

6. W niniejszym postępowaniu złożono trzy oferty nie podlegające odrzuceniu, przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i uzyskali następującą ilość punktów :

Nr oferty

Nazwa wykonawcy
lub imię i nazwisko

           Liczba punktów

2

REMONDIS Gliwice sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach ( 44-100 ), przy ul. Kaszubskiej 2,

          683.836,99
P  =   -----------------    x 100 pkt =  87,79 pkt
          778.900,34

3

P.H.U Komunalnik Oddział Nysa, ul. Morcinka 66e, 48 – 303 Nysa

          683.836,99
P  =   -----------------    x 100 pkt = 83,50 pkt
          818.964,00

 

4

Naprzód sp. z o.o. ul. Raciborska 144b, 44 – 280 Rydułtowy

          683.836,99
P  =   -----------------    x 100 pkt = 100 pkt
          683.836,99

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą łączną cenę brutto.

Mając zatem na uwadze, że Wykonawcy wymienieni w tabeli w punkcie 6 niniejszego rozstrzygnięcia, spełniali warunki udziału w postępowaniu a ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę firmy Naprzód Spółka z o.o. z siedzibą w Rydułtowach, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 8.06.2015 r.

Jednocześnie proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej pisemnej informacji na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty otrzymania.

 

 

Wójt Gminy
Sebastian Baca

 

Otrzymują:

  1. Eneris Surowce SA Oddział Krapkowice ul. Piastowska 38, 47 – 303 Krapkowice,
  2. REMONDIS Gliwice sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach ( 44-100 ), przy ul. Kaszubskiej 2,
  3. P.H.U Komunalnik sp. z o.o. Oddział Nysa, ul. Morcinka 66e, 48 – 303 Nysa
  4. Naprzód Spółka z o.o. ul. Raciborska 144b, 44 – 280 Rydułtowy,
  5. a/a.