Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-04-22 - Nabór kandydatów do pracy na stanowisku: Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Branice, dnia 22.04.2015r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Wójt Gminy Branice ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Branice, 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3 na stanowisko:

Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

 

Wymagania niezbędne (formalne):

Obywatelstwa polskie, wykształcenie – wyższe, znajomość obsługi komputera, właściwe interpretowanie przepisów prawa, prawo jazdy kat. B oraz własny samochód, doświadczenie związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych (co najmniej 10 lat).

 

Wymagania dodatkowe:

samodzielność, znajomość obsługi komputera, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, umiejętności organizacyjne, życzliwość, uprzejmość, łatwość prowadzenia rozmów i negocjacji.

 

Wymagania pożądane:

Praca na stanowisku urzędniczym (co najmniej dwa lata).

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Dostęp do szkoleń związanych z przedmiotem pracy, pomieszczenie socjalne wyposażone
w lodówkę, kuchenkę i mikrofalówkę, toaleta na piętrze, na którym znajduje się biuro pracownika, zagwarantowanie zwrotu wydatków w przypadku wyjazdów służbowych, zapewnienie przestrzegania pozostałych zapisów kodeksu pracy i regulaminu pracy, stanowisko pracy wyposażone w komputer wraz z oprogramowaniem odpowiednim do wykonywania zadań, zagwarantowany dostęp do odpowiednich przepisów prawa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania główne:

a)  Nadzór i kontrola podległych stanowisk.

b) Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, kompletowaniem oraz składaniem wniosków o środki pomocowe.

c) Współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych
z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi.

d) Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków.

e) Przygotowywanie dokumentacji związanej z promocją Gminy oraz innych działań
w zakresie promocji.

f) Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

g) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Branice i Urzędu Gminy Branice
w mediach społecznych.

 

Zadania pomocnicze ;

Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.

 

 

Zastępstwo :

bierne – zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego

czynne – zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego

Udział w zespołach zadaniowych:

Związanych z realizacją projektów.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 2. Życiorys – curriculum vitae,
 3. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. Oświadczenie o niekaralności,
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści :

„Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją”.

 1. Świadectwa pracy, opinie od poprzednich pracodawców,
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku.

 

składane dokumenty muszą być w oryginale lub uwierzytelnione notarialnie.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

brak

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na stanowisko: kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych”,

należy składać w terminie do dnia 4.05.2015 roku, pod adresem: Urząd Gminy Branice, 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3, pok. 20.

 

Inne informacje:

Zatrudnienie od dnia 11 maja 2015 r. w wymiarze pół etatu.

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 8 maja br. o godz. 800 a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie 8 maja br o godz. 815.

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Branice, 23.04.2015r.

 

Sprostowanie

 

Ogłoszenia o naborze na stanowisko :

Kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

 

Zmienia się treść wymagań niezbędnych (formalnych) poprzez dopisanie do wymagań dotyczących doświadczenia związanego z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych (co najmniej 10 lat), słowa „zawodowe”.

 

Poprawna treść ogłoszenia brzmi:

 

„Wymagania niezbędne (formalne):

Obywatelstwa polskie, wykształcenie – wyższe, znajomość obsługi komputera, właściwe interpretowanie przepisów prawa, prawo jazdy kat. B oraz własny samochód, doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych (co najmniej 10 lat).”

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-04-2015
  przez: Małgorzata Marchel
 • opublikowano:
  22-04-2015 18:34
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  23-04-2015 12:18
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1989
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl