Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-04-22 - Obwieszczenie o ponowieniu procedury w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian, etapu przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branice

Branice, dnia 20.04.2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE Z DNIA 20 KWIETNIA 2015 ROKU

o  ponowieniu procedury w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian, etapu przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branice.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2015.199) oraz art. 21, ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3-10- 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.235, ze. zm.), zawiadamiam

o podjęciu, przez Radę Gminy Branice Uchwały Nr V/30/15 z dnia 23 marca 2015 roku, zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/356/14 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branice (ww. uchwała zmieniła uchwałę Nr XLIII/356/14 z dnia 19 maja 2014 roku w zakresie obszarów objętych planem miejscowym – został wykreślony obszar pomiędzy       ul. Ogrodową i ul. M. Roli – Żymierskiego). 

Planem miejscowym zostały objęte dwa obszary położone w sołectwie Branice:

 • obszar przy ul. Szkolnej,
 • obszar przy ul. Szkolnej (w kierunku basenu).

Szczegółowe granice obszarów objętych planem określają załączniki graficzne do ww. uchwały. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – tj. do dnia 13.05.2015 roku:

 • pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48 – 140  Branice, w godz. pracy urzędu.
 • ustnie do protokołu - w Referacie: Inwestycje i Remonty, Mienie Komunalne, tel. 77 4868 192 wew. 20,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r., o podpisie elektronicznym, na adres: ug@branice.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki, obręb). Wnioski zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Branice podczas sporządzania projektu planu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Branice, w Referacie Inwestycje i Remonty, Mienie Komunalne, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych pod numerem: 77 486-81-92.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice

od dnia 22.04.2015r. do dnia 13.05.2015r.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  22-04-2015
  przez: Adam Murzyn
 • opublikowano:
  22-04-2015 11:04
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1916
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl