Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-01-22 - Nabór kandydatów na stanowisko: do spraw inwestycji i remontów

Branice, dnia 22.01.2015r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Wójt Gminy Branice ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Branice, 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3 na stanowisko:

do spraw inwestycji i remontów

 

Wymagania niezbędne (formalne):

Obywatelstwa polskie, wykształcenie – wyższe, znajomość obsługi komputera, właściwe interpretowanie przepisów prawa, prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Wymagania dodatkowe:

samodzielność, znajomość obsługi komputera, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, umiejętności organizacyjne, życzliwość, uprzejmość, łatwość prowadzenia rozmów i negocjacji.

 

Wymagania pożądane:

Wykształcenie - wyższe budowlane, doświadczenie związane z budownictwem, zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, remontami i procedurą zamówień publicznych, umiejętności związane z kosztorysowaniem.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Dostęp do szkoleń związanych z przedmiotem pracy, pomieszczenie socjalne wyposażone w lodówkę, kuchenkę i mikrofalówkę, toaleta na piętrze, na którym znajduje się biuro pracownika, ośmiogodzinny dzień pracy, zagwarantowanie zwrotu wydatków w przypadku wyjazdów służbowych, zapewnienie przestrzegania pozostałych zapisów kodeksu pracy i regulaminu pracy, stanowisko pracy wyposażone w komputer wraz z oprogramowaniem odpowiednim do wykonywania zadań, zagwarantowany dostęp do odpowiednich przepisów prawa.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania główne:

 1. Wykonywanie zadań dot. zagospodarowania przestrzennego, w tym:
  1. sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. udostępnianie projektów założeń do planów miejscowych do wglądu publicznego i popularyzacja ich treści,
  3. przygotowywanie opinii, analiz, wypisów, zaświadczeń i wskazań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Współudział w opracowywaniu programów rozwoju infrastruktury technicznej gminy.
 3. Prowadzenie działań związanych z zamówieniami publicznymi w tym;
  1. organizację postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  2. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, obejmujących wykazy planowanych w ciągu roku budżetowego (kalendarzowego) zamówień na roboty budowlane oraz dostawy i usługi związane z realizacją zadań inwestycyjno- remontowych gminy z wyłączeniem inwestycji i remontów objętych planami finansowymi gminnych jednostek organizacyjnych,
  3. przygotowanie przetargów i obsługa techniczna Komisji Przetargowej,
 4. Pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego w objętych budżetem gminy zadaniach inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez sołectwa.
 5. Przygotowywanie dokumentacji technicznej służącej pozyskaniu przez gminę dotacji, kredytów, pożyczek oraz innych środków pomocowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji komunalnych, w tym również realizowanych wspólnie
  z innymi podmiotami.
 6. Prowadzenie całości spraw związanych z budową, modernizacją i remontami dróg gminnych w tym:
  1. prowadzenie całości dokumentacji dot. ewidencji dróg gminnych i mostów wraz z planami liniowymi, mapami sieci drogowej, księgami obiektów mostowych – odrębnie dla każdej drogi i mostu, prowadzenie aktualizacji tej ewidencji corocznie w I kwartale roku danego za rok poprzedni,
  2. planowanie modernizacji, remontów i nadzór nad ich wykonaniem, kontrole
   i ocena stanu technicznego nawierzchni dróg i stanu technicznego chodników,
  3. prowadzenie całości spraw związanych z oznakowaniem dróg gminnych, ocena stanu oznakowania poziomego i pionowego,
  4. nadzór nad oświetleniem ulicznym i prowadzenie spraw związanych
   z rozliczaniem przyznanych środków na oświetlenie dróg innych niż gminne,
  5. prowadzenie spraw dot. zarządzania ruchem na drogach lokalnych gminnych, wewnętrznych.

 

Zadania pomocnicze:

 1. Wykonywanie zadań określonych w przepisach o ochronie dóbr kultury w zakresie zleconym Gminie.
 2. Prowadzenie przeglądów wałów ochronnych i innych urządzeń zabezpieczających przed powodzią.
 3. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.

Zastępstwo:

bierne – zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego

czynne – na stanowisku ds. mienia komunalnego.

 

Udział w zespołach zadaniowych:

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminna Komisja Przetargowa.

 

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 2. Życiorys – curriculum vitae,
 3. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. Oświadczenie o niekaralności,
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści :
  „Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją”.
 6. Świadectwa pracy, opinie od poprzednich pracodawców,
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku.

 

składane dokumenty muszą być w oryginale lub uwierzytelnione notarialnie.

 

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

brak

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Kandydat na stanowisko: ds. inwestycji i remontów”,
należy składać w terminie do dnia 2.II 2015 roku, pod adresem: Urząd Gminy Branice, 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3, pok. 20.

 

Inne informacje:

Zatrudnienie od dnia 1 maja 2015 r.

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 4 luty br. o godz. 1000 a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie 4 lutego br o godz. 1015.

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Małgorzata Marchel
 • opublikowano:
  22-01-2015 16:35
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2955
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×