Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi

Wiewiórka Adriana

 

pokój: parter, numer 4

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 34

e-mail: ,  

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności :

 1. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a zwłaszcza:
  1. wydawanie postanowień i opinii w sprawach ochrony wód,
  2. wydawanie postanowień i opinii pod względem szkodliwości przedsięwzięć dla środowiska;
 2. aktualizację Gminnego Programu Gospodarki Odpadami;
 3. wydawanie decyzji o wykonawstwie zastępczym w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości nie posiadających umów na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
 4. wykonywanie zadań w zakresie:
  1. zbierania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
  2. bieżącego prowadzenia ewidencji nieruchomości w programie komputerowym,
  3. prowadzenia postępowania administracyjnego w stosunku do osób, które nie złożą deklaracji;
 5. prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);
 6. prowadzenie całości spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu ochrony środowiska, w tym opracowywanie sprawozdania z Gminnego Programu Gospodarki Odpadami;
 7. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przypisanej stanowisku lub zleconych przez Wójta;
 8. wnioskowanie do Wójta w sprawach wydatkowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska;
 9. prowadzenie całości spraw związanych z lokalizacją inwestycji, a zwłaszcza:
  1. ustalanie warunków zabudowy inwestycji o znaczeniu lokalnym tj. dla celu publicznego i wynikających z wniosków indywidualnych,
  2. współdziałanie z jednostkami i organizacjami w sprawach ustalania warunków zabudowy dla inwestycji;
 10. podawanie do publicznej wiadomości stosownych komunikatów, obwieszczeń i informacji o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 11. odpowiedzialność za skompletowanie i wysłanie informacji niezbędnych do sprawozdawczości internetowej, współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Gminy;
 12. wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta Gminy;
 13. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  01-09-2014
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  01-09-2014 12:04
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  26-04-2018 16:26
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 5634
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl