Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2013-12-04 - (Nr ZP.GO.271.3.7.2013) - Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Branice, dnia 2013-12-04

Nr ZP.GO.271.3.7.2013

 

 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.GO.271.3.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice informuje, że w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy” :

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. przetargu nieograniczonym złożone zostały 2 oferty:

Oferta nr 1 – P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( 50-518 ), przy ul. Św. Jerzego 1A.

Oferta nr 2 – Konsorcjum dwóch firm:

 1. REMONDIS Gliwice sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach ( 44-100 ), przy ul. Kaszubskiej 2,
 2. REMONDIS Tarnowskie Góry z siedzibą w Tarnowskich Górach ( 42-600 ), przy ul. Nakielskiej 1- 3

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”za najkorzystniejszą została uznana :

oferta nr 1 złożona przez: P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

którego oferta opiewa na kwotę 554.400,00 zł netto, 598.752,00 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert, uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

3. Ponadto w niniejszym postępowaniu złożono jeszcze jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu i uzyskał następującą ilość punktów :

Nr oferty

Nazwa wykonawcy
 lub imię i nazwisko

Liczba punktów

2

Konsorcjum firm:

- REMONDIS Gliwice sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach ( 44-100 ), przy ul. Kaszubskiej 2,

- REMONDIS Tarnowskie Góry z siedzibą w Tarnowskich Górach ( 42-600 ), przy ul. Nakielskiej 1- 3

 

           598.752,00
  P =  -----------------   x 100 pkt = 95,35 pkt
           627.944,40

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą łączną cenę brutto.

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu a ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie
z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 10.12.2013 r.

Jednocześnie proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej pisemnej informacji na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty otrzymania.

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1A,
 2. REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Kaszubskiej 2 - pełnomocnik Konsorcjum Pani Agnieszka Węglarz,
 3. a/a

 


  

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2013-12-04

 

Metryczka
 • opublikowano:
  04-12-2013 17:08
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  24-05-2017 18:42
  przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl