Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2013-09-02 - Nr ROL.7125.32.2013 - III przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż na własność działki nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP1G/00036047/9 położona w Lewicach

Branice, dnia 02.09.2013r.

 

Nr ROL.7125.32.2013

O G Ł O S Z E N I E

     Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

 1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
  - działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP1G/00036047/9 położona w Lewicach.
 2. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny Nr 2 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 75, na pierwszym piętrze o pow. użytkowej: 52,80 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 411.
 3. Udział w działce: 1446/10 000
 4. Cena ułamkowej części działki:  287,27 zł
 5. Wartość lokalu:  56.794,73 zł
 6. Koszty przystosowania:  918,00 zł
 7. Cena nieruchomości łącznie:  58.000,00 zł
 8. Wadium:  5.800,00 zł
 9.  Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 411 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 2 października 2013 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 27 września 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetarguz uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Pączko
Data wytworzenia: 2013-09-02
Metryczka
 • opublikowano:
  02-09-2013 21:03
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  22-05-2017 20:53
  przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl