Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

28-11-2011r. - Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań Gminy Branice z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? przeciwdziałanie patologiom społecznym

Branice, dn. 2011-11-28

Wójt Gminy Branice ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań Gminy Branice z zakresu ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie patologiom społecznym

 

ZADANIE OBEJMUJE:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i klubu AA dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu, w tym również udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- organizację imprez integracyjnych z elementami informacyjnymi promującymi trzeźwość.

Gmina Branice przeznacza w 2012 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości : 8.000 zł. (słownie : osiem tysięcy złotych).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI: 

Podmiot składający ofertę:

 1. wykonuje zadanie samodzielnie,
 2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin : 2012 rok.
 2. Miejsce realizacji : Powiat Głubczyce.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2011 do godziny 12-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Branice.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 2. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania,
 4. konkurs zostanie rozstrzygnięty również w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 4 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z. późn. zm.) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice – sekretariat z dopiskiem :

 

„Konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 6 poz.25 z 2011 r.).

 

INFORMACJA O REALIZACJI WW. ZADAŃ W ROKU 2011:

Gmina Branice w roku 2011 realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając dotację w wysokości: 5.200,-złotych.

 

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice, na stronie internetowej www.branice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2011-11-28
Metryczka
 • opublikowano:
  29-11-2011 23:49
  przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×