Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej

Branice, dnia 09.11.2011r.

OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc.

Na podstawie art. 54, ust. 2, art. 39, ust.1, pkt 2, 3, 4, 5, ust. 2, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam:

 • o możliwości zapoznania się, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o którym mowa w art. 58 pkt 3 w/w ustawy i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 57 pkt 2 w/w ustawy,

w siedzibie Urzędu Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, 48 -140 Branice, w sali konferencyjnej (I piętro, pokój nr 12).

Stosownie do art. 39, ust.1, pkt 4, art. 40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, z późniejszymi zmianami), zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

– w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,

w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres:

Urząd Gminy Branice, 48 - 140 Branice, ul. Słowackiego 3, e-mail: ug@branice.pl

Uwaga, wniosek, powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składana uwaga, wniosek, należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc – Wójt Gminy Branice, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Murzyn
Data wytworzenia: 2011-11-09
Metryczka
 • opublikowano:
  16-11-2011 10:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 17:44
  przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl