Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów

Stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów

Faron Katarzyna

 

pokój: I piętro, numer 17

tel.: 77 4868192, 77 4868232 wewnętrzny: 17

e-mail:

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności:

  1. Wykonywanie zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Współudział w opracowywaniu programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy.
  3. Prowadzenie działań związanych z zamówieniami publicznymi w tym: organizację postępowań o udzielenie zamówień publicznych; opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, obejmujących wykazy planowanych w ciągu roku budżetowego (kalendarzowego) zamówień na roboty budowlane oraz dostawy i usługi związane z realizacją zadań inwestycyjno- remontowych Gminy z wyłączeniem inwestycji i remontów objętych planami finansowymi gminnych jednostek organizacyjnych; przygotowanie przetargów i obsługa techniczna Komisji Przetargowej,
  4. Pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego w objętych budżetem Gminy zadaniach inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez sołectwa.
  5. Przygotowywanie dokumentacji technicznej służącej pozyskaniu przez Gminę dotacji, kredytów, pożyczek oraz innych środków pomocowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji komunalnych, w tym również realizowanych wspólnie z innymi podmiotami.
  6. Wykonywanie zadań określonych w przepisach o ochronie dóbr kultury w zakresie zleconym Gminie.
  7. Prowadzenie całości spraw związanych z budową, modernizacją i remontami dróg gminnych.
  8. Prowadzenie przeglądów wałów ochronnych i innych urządzeń zabezpieczających przed powodzią.
  9. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
  10. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.