Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów

Stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów

Faron Katarzyna

 

pokój: I piętro, numer 17

tel.: 77 4868192, 77 4868232 wewnętrzny: 17

e-mail:

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Współudział w opracowywaniu programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy.
 3. Prowadzenie działań związanych z zamówieniami publicznymi w tym: organizację postępowań o udzielenie zamówień publicznych; opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, obejmujących wykazy planowanych w ciągu roku budżetowego (kalendarzowego) zamówień na roboty budowlane oraz dostawy i usługi związane z realizacją zadań inwestycyjno- remontowych Gminy z wyłączeniem inwestycji i remontów objętych planami finansowymi gminnych jednostek organizacyjnych; przygotowanie przetargów i obsługa techniczna Komisji Przetargowej,
 4. Pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego w objętych budżetem Gminy zadaniach inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez sołectwa.
 5. Przygotowywanie dokumentacji technicznej służącej pozyskaniu przez Gminę dotacji, kredytów, pożyczek oraz innych środków pomocowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji komunalnych, w tym również realizowanych wspólnie z innymi podmiotami.
 6. Wykonywanie zadań określonych w przepisach o ochronie dóbr kultury w zakresie zleconym Gminie.
 7. Prowadzenie całości spraw związanych z budową, modernizacją i remontami dróg gminnych.
 8. Prowadzenie przeglądów wałów ochronnych i innych urządzeń zabezpieczających przed powodzią.
 9. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2006
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  24-03-2006 14:58
  przez: Maria Krompiec
 • zmodyfikowano:
  12-09-2019 14:18
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 5108
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl