Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2020-01-22 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 5G/20
Wójta Gminy Branice
z dnia 22 stycznia 2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

 

1. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/144/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Wójt Gminy Branice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu:

1) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

2) nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 

2. Z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2020 zostanie utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych.

Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, o ile pozwoli na to liczba zgłoszonych kandydatów, Wójt Gminy Branice powoła do komisji konkursowej na określone zadanie dwie osoby, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Członkowie komisji informowani są o powołaniu do komisji i o terminie posiedzenia poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej bip.branice.pl oraz www.branice.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

3. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

 

4. Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

c) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

d) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Branice celem podjęcia decyzji.

 

5. Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2020 upływa z dniem 28 stycznia 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata należy składać osobiście w sekretariacie urzędu Gminy w Branicach lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozparzenia.

 

6. Zgłoszenie kandydata powinno odbywać się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 5G-20.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2020
  przez: Beata Nowak
 • opublikowano:
  23-01-2020 15:01
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  23-01-2020 15:04
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 233
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl