Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2020-01-08 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Załącznik do Zarządzenia nr 3G/20
Wójta Gminy Branice z dnia 8 stycznia 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Branice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Nazwa zadania konkursowego:

,,Prowadzenie dziennej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci ”

 • środki przeznaczone na realizację zadania: 30 000,00 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
 3. Wójt Gminy Branice przyznaje dotacje na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.
 4. Realizacja umowy nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów zadania.
 5. Wkład finansowy wnioskodawcy, na który składają się: środki finansowe własne i środki finansowe z innych źródeł musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu lub wycofać swoją ofertę.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania mogą być realizowane w 2020 roku. Rozpoczęcie realizacji zadań może nastąpić nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy.
 2. Faktury i rachunki oraz rzeczywiste wydatkowanie środków z dotacji (dokonanie zapłaty) musi nastąpić w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.
 3. Umowa może być podpisana nie wcześniej niż w dniu następnym, po ogłoszeniu wyniku konkursów.
 4. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 5. Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazać osobom trzecim w formie darowizny.
 6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 7. Zadanie powinno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Branice.
 8. Zgłoszone zadanie powinno mieć charakter otwarty, ogólnodostępny dla wszystkich chętnych i zainteresowanych mieszkańców Gminy Branice.
 9. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie zawarta przez Gminę Branice umowa z wnioskodawcą.

 

IV. Warunki, termin i miejsce składania ofert.

 1. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie.
 2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018. poz. 2057).
 3. Ofertę (wydruk komputerowy, druk wypełniony pismem drukowanym lub maszynopis) należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu wnioskodawcy wraz z dopiskiem na kopercie pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym, złożone w przewidzianym terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
 5. Nie dopuszcza się możliwości uzupełnienia oferty.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 31.01. 2020 r.
 7. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy tj. uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do umowy.
 8. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7 skutkuje nie otrzymaniem dotacji.
 9. Oferty należy składać (pocztą lub osobiście) na adres:
  Urząd Gminy w Branicach
  ul. Słowackiego 3
  48-140 Branice
 10. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2020 r. do godz. 10:00
 11. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 12. Dopuszcza się składanie przez jeden podmiot kilku ofert w konkursie. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.
 13. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 14. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu pozostaną w aktach Urzędu Gminy w Branicach
  i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w procesie zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.
 15. Podmiot (lub podmioty w przypadku oferty wspólnej) składający ofertę:
  - wykonuje zadanie samodzielnie,
  - prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
  - umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
  - posiada szczegółowy program realizacji zadania,
  - zobowiąże się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,
  - będzie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Branice poprzez oznaczenie miejsc realizacji zadania banerami o wymiarach min. 1m x 3m , umieszczenie herbu Gminy Branice na strojach zakupionych w ramach realizacji zadania (formy informowania powinny być każdorazowo uzgodnione ze Zleceniodawcą).

 

 

V. Tryb i zasady stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Branice. Komisja kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji.
 2. Z posiedzenia komisji sporządzony jest protokół zawierający: informacje o liczbie zgłoszonych ofert i rodzajach zadań, punktacji, proponowanej wysokości dotacji na wsparcie realizacji zadania.
 3. Protokół przekazywany jest Wójtowi Gminy Branice, który podejmuje decyzję o wyborze ofert, przyznaniu dotacji i jej wysokości poprzez zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz zawiera stosowną umowę.
 4. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości:
  - w Biuletynie Informacji Publicznej,
  - na stronie internetowej www.branice.pl,
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach.

 

VI. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Złożona oferta obejmuje realizację zadań własnych gminy w zakresie Nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 2. Kalkulacja przedstawionych kosztów musi uwzględniać udział finansowy środków własnych lub środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości min. 10% całkowitego kosztu realizowanego zadania.
 3. Koszty organizacji zadania powinny być skalkulowane oszczędnie i racjonalnie.
 4. Przy ocenie komisja konkursowa będzie brała pod uwagę m.in.:
  1. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
  2. Możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę.
  3. Rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności z harmonogramem.
  4. Atrakcyjność i dostępność zadania dla jego adresatów.
  5. Proponowaną jakość wykonania zadania.
  6. Kwalifikacje osób realizujących zadanie publiczne.
  7. Udział środków własnych wnioskodawcy lub pozyskanych z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania.
  8. Wkład osobowy - świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
  9. Dotychczasową współpracę z samorządem Gminy Branice.
  10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego.
  11. Innowacyjność i oryginalność oferty.
  12. Pozytywną ocenę dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie z Samorządem Gminy Branice, w tym rzetelność i terminowość rozliczeń otrzymanych środków finansowych.
 5. Realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami.
 6. Za błąd formalny przyjmuje się:
  1. złożenie oferty po terminie,
  2. złożenie oferty w niewłaściwy sposób (m.in.: przesłanie faksem, złożenie oferty bez koperty lub w kopercie bez wizytówki),
  3. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018. poz.2057).
  4. złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione,
  5. złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej).
  6. złożenie oferty w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie),
  7. złożone oferty nie zawierają wypełnionych wszystkich pól formularza oferty (jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać ,,nie dotyczy".
  8. niezapewnienie przez oferenta wymaganego wkładu finansowego.

Każdy błąd formalny powoduje odrzucenie złożonej oferty. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 

VII. Oferent winien dołączyć do oferty:

 1. Aktualny statut organizacji lub dokument równorzędny w przypadku braku posiadania statutu.
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatorów zadania w szczególności zajęć sportowych (np. kursy instruktorskie, licencje, itp.)

 

VIII. Postanowienia końcowe.

Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, której zysk przeznacza na działalność statutową w ramach realizowanego zadania.

 

IX. Informacje dodatkowe.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2019 wyniosła 29 000,00 zł. Cała ta kwota została przekazana w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

 

Dopuszcza się możliwość ogłoszenia kolejnych edycji konkursu w roku 2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach, pokój 16, tel. 77/486-81-92 wew. 16

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Branice z siedzibą w Branicach przy ul. Słowackiego 3.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminie Branice jest Jolanta Misiurka tel: 77 4868250 w. 10, e-mail: iod@branice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Wójta Gminy Branice przetwarzane będą w celu realizacji powierzonego zadania publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane innym odbiorcom danych osobowych Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Wójt Gminy Branice nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia powierzonego zadania, a także przechowywane będą przez okres istnienia obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem prowadzenia sprawy przez Wójta Gminy Branice a podanie danych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.
 9. Pani/Pana dane nie są przez Administratora wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.
 10. Dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora od oferentów, którzy złożyli oferty w konkursie.

 

 

 

Załączniki

PDFInformacja o przyznanych dotacjach - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie na rok 2020.pdf

PDFZarządzenie Nr 5G-20.pdf

PDFZarządzenie Nr 3G-20.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Beata Nowak
 • opublikowano:
  08-01-2020 18:46
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  31-01-2020 18:41
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 256
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl