Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-12-06 - BZP nr 560266398-N-2019 - Ogłoszenie o zmianie umowy zamówienia: Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej...

Branice, dnia 06.12.2019r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 560266398-N-2019 z dnia 06-12-2019 r.
Branice: "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna; Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Zamówienie było przedmiot
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513484-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540029042-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510139083-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.branice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.1.2019.BS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje roboty związane z przebudową, rozbudową oraz termomodernizacją budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej. Przedmiotowy budynek jest budynkiem użyteczności publicznej (byłe przedszkole) o trzech kondygnacjach, w tym dwóch nadziemnych i jednej podziemnej, całkowicie podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 352 m2, budynek niski o wysokości do 12m. Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji:  rozbiórka ganków od strony północnej,  rozbiórka schodów od strony północnej, południowej i wschodniej, rozbiórka komina,  wykucie z muru okien i zamurowanie niepotrzebnych otworów okiennych i drzwiowych,  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV lub stalową,  demontaż i utylizacja papy,  wykonanie nowego pokrycia dachowego,  wykonanie remontu kominów,  wykucie otworów drzwiowych,  wykonanie szybu windowego,  wykonanie nowych schodów od strony południowej,  dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych o wymiarach 110cmx210cm,  ocieplenie systemowe ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 o grubości 14 cm (λ = 0,033),  ocieplenie systemowe ościeży okiennych styropianem EPS 70 o grubości 3 cm (λ = 0,033),  ocieplenie systemowe ścian cokołu styropianem XPS o grubości 5 cm (λ = 0,035),  ocieplenie systemowe ościeży cokołu styropianem XPS o grubości 3 cm (λ = 0,035),  ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 22 cm (λ = 0,040),  ocieplenie stropu piwnicy płytami lamelowymi z wełny mineralnej o grubości 10 cm (λ = 0,037),  wykucie ościeżnic drzwiowych,  rozbiórka okładzin ściennych,  rozbiórka wybranych ścian wewnętrznych,  rozbiórka posadzek,  demontaż elementów istniejącego wyposażenia,  wykonanie ścian działowych,  wykonanie nowych posadzek,  tynkowanie,  płytkowanie,  montaż drzwi przeciwpożarowych,  dostawa i montaż przyborów sanitarnych i innych elementów wyposażenia,  wykonanie hydroizolacji tarasu,  roboty instalacyjne polegające w szczególności na:  ocieplenie instalacyjne polegające w szczególności na: wykonaniu rekuperacji ciepła w sali komputerowej, pracowni ceramicznej oraz w magazynie wyrobów ceramicznych, wymianie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wymianie C.O., wymianie kotła na kocioł spalający pelet/zrębki oraz wymianie osprzętu i rur kotłowni,  roboty elektryczne polegające na wymianie źródeł światła, tj. opraw wraz z energooszczędnym źródłem światła LED,  roboty przygotowawcze i pozostałe polegające w szczególności na: wymianie parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, lamp, utylizacji gruzu, montażu daszków nad wejściami, barierek itp.

II.4) Główny kod CPV: 45262690-4
Dodatkowe kody CPV:
45443000-4,
45110000-1,
45450000-6,
45320000-6,
45321000-3,
45410000-4,
45421100-5,
45261320-3,
45262100-2,
45262110-5,
45300000-0,
45331100-7,
45332200-5,
45331210-1,
31311000-9,
45311000-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Data zakończenia przedmiotu umowy zawartej dn. 12.04.2019r.: do 2019-09-30, przy czym termin wykonania prac termomodernizacyjnych - "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1” – do 2019-06-28 (po zmianie Aneksem nr 1 z dn. 26.06.2019r.- do 2019-07-31 oraz po zmianie Aneksem nr 2 z dn. 30.07.2019r. - do 2019-09-30).
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  NAZWA: "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/04/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
"DER-POL" Firma Remontowo-Budowlana Dariusz Cieślik,  ,  ul. Długa 17,  48-100,  Bogdanowice,  kraj/woj.
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1585334.59 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/09/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe w kwocie: 23.134,76 PLN brutto
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność realizacji dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, a warunkujących prawidłową funkcjonalność przedmiotu umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy zwiększona o koszty robót dodatkowych wynosi: 1.973.096,31 PLN brutto.
Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2019
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  06-12-2019 14:16
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  06-12-2019 14:17
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 446
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl