Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-10-11 - BG.6840.5.1.2019.MM - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 189/1 w Branicach

Branice, dnia 11.10.2019 r.

 

 

BG.6840.5.1.2019.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie

(nr działki ) i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza
do
przetargu

Wadium /zł/
i termin
wpłaty

uwagi

Działka 189/1

KW nr OP1G/ 00023893/0

0,0400 ha Branice

 

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

19.11.2019

godz. 10:00

5 200,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

600,00 zł

wpłata do 14.11.2019

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Opis: Grunt o klasoużytku RIIIa. Ukształtowanie działki niekorzystne, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą osiedlową o nawierzchni tłuczniowej.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – pokój nr 18).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

Metryczka
 • wytworzono:
  11-10-2019
  przez: Magdalena Mróz
 • opublikowano:
  11-10-2019 15:12
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  11-10-2019 15:13
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 598
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl