Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-08-22 - Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice - Uchwała Nr XI/104/19 Rady Gminy Branice z dnia 28.06.2019r.

Branice, dnia 22.08.2019r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

Z DNIA 22.08.2019 ROKU.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.),

WÓJT GMINY BRANICE, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Rada Gminy Branice, na sesji w dniu 28 czerwca 2019 roku, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w sołectwie Branice – Uchwała Nr XI/104/19 Rady Gminy Branice z dnia 28 czerwca 2019 roku, (opublikowana w Dz.Urz.Woj.Opo.2019 poz.2333 z dnia 08.07.2019 roku);
 2. do uchwalonego dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, zostały załączone, przez Wójta Gminy Branice, w wersji cyfrowej:

  (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.),

  (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.).

  1. pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa,
  2. pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu, 

Z treścią uchwalonego przez Radę Gminy Branice, dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, 48 – 140 Branice.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Branice danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Wójta Gminy Branice.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Branice.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.branice.pl/7/ochrona-danych-osobowych.html

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)  Urzędu Gminy Branice w dniach od 22.08.2019 roku do 30.09.2019 roku.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-08-2019
  przez: Katarzyna Faron
 • opublikowano:
  22-08-2019 14:49
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 218
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl