Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-08-19 - ZP.272.FN.1.2019SR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania na zadanie pn. „Długoterminowy kredyt w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku..."

Branice, dnia 2019-08-19

 

 ZP.272.FN.1.2019SR  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP.272.FN.1.2019SR na zadanie pn. Długoterminowy kredyt w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na  przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku po byłym budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrom Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice”,

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

  Bank Spółdzielczy  w Łubnianach, ul. Osowska 1, 46-024 Łubniany

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu została złożone dwie oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zostały ocenione na podstawie poniższych kryteriów:

  1) Cena ofertowa brutto – 60%
  2) Czas uruchomienia kredytu –30%
  3) Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego – 10 %

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto

Liczba pkt w kryterium Czas uruchomienia kredytu

Liczba pkt w kryterium Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

Łączna liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto,
Czas uruchomienia kredytu i Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy  w Łubnianach

ul. Osowska 1

46-024 Łubniany

60

30

10

100

2

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

54

30

10

94

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 19 sierpnia 2019 r.

 

Wójt Gminy
Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  19-08-2019
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  19-08-2019 17:50
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 492
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl