Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-08-09 - BG. 6733.1.1.2019.AW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka,..."

Branice, dnia 07.08.2019r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRANICE

Nr BG. 6733.1.1.2019.AW
z dnia 07.08.2019 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka, na działkach: obręb Wysoka am2, działki nr 1/2, 1/5, 9/1, 19, 35/5, 50/1, 50/2, 51, 52, 116/1, 157, 170/2, 170/3, 171, 176, 195/2, 205/2, 211, 213, 262/3, 263/4, 265/2, 267, 270, 271/1, 271/2, 272/1, 279, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 288, 289, 290, 291, 292, 294/1, 294/2, 315/2, gmina Branice”

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz.2096 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka, na działkach: obręb Wysoka am2, działki nr 1/2, 1/5, 9/1, 19, 35/5, 50/1, 50/2, 51, 52, 116/1, 157, 170/2, 170/3, 171, 176, 195/2, 205/2, 211, 213, 262/3, 263/4, 265/2, 267, 270, 271/1, 271/2, 272/1, 279, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 288, 289, 290, 291, 292, 294/1, 294/2, 315/2, gmina Branice”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.

 

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój nr 4) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

Z-ca Wójta

Katarzyna Herbut

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka,
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl

 

Otrzymują:

  1. Gmina Branice - Pełnomocnik - Pan Mirosław Bartocha
  2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy
  3. a/a