Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-06-21 - BG.271.3.2019.BS - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie”

Branice, 21.06.2019r.

 

 

BG.271.3.2019.BS

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

Naprzód sp. z o.o.

ul. Raciborska 144b

44 – 280 Rydułtowy

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu i została oceniona na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto - 60% - maksymalna ilość punktów 60

2) termin płatności – 20% - maksymalna ilość punktów 20

3) promocja selektywnej zbiórki odpadów – 20% -maksymalna ilość punktów 20

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa brutto

Liczba pkt w kryterium termin płatności

Liczba pkt w kryterium promocji selektywnej zbiórki odpadów

Łączna liczba pkt

1

Naprzód sp. z o.o.

ul. Raciborska 144b

44 – 280 Rydułtowy

60

20

20

100

 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.06.2019r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-06-2019
  przez: Karolina Jaroszewska
 • opublikowano:
  21-06-2019 15:00
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 427
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl